velikost textu

Experti na vzdělávací politiku v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Experti na vzdělávací politiku v České republice
Název v angličtině:
Experts in Educational Policy in the Czech republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Sandtnerová
Vedoucí:
Mgr. Bc. Magdalena Mouralová
Oponent:
Mgr. Jitka Wirthová
Id práce:
191790
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
expert, vzdělávací politika, diskuzní setkání, strategický dokument, SKAV
Klíčová slova v angličtině:
expert, educational policy, discision meetings, strategic document, SKAV
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje expertům na vzdělávací politiku v České republice. Soustředí se konkrétně na pravidelná diskuzní setkání nad tématy vzdělávací politiky, „kulaté stoly“, které pořádá nezisková organizace SKAV. Toto téma je v českém prostředí vcelku neprobádané a bakalářská práce vnáší prvotní vhled do problematiky. Zaměřuje se na různé kategorie expertů, kteří se vyjadřují k aktuálním tématům vzdělávací politiky. Cílem práce je identifikovat, kdo jsou tito experti, z jakých organizací a profesí pochází a s jakou četností se vyskytují na kulatých stolech. Kromě kulatých stolů jsou v této práci analyzováni také členové expertních skupin, kteří se podílí na tvorbě strategických dokumentů vzdělávací politiky, konkrétně Bílé knihy, Strategie vzdělávací politiky do roku 2020 a Strategie vzdělávací politiky do roku 2030. První část práce tvoří teoretické a věcné ukotvení zkoumané problematiky. V druhé části práce jsou analyzovány kulaté stoly, kategorizováni experti, kteří jsou zváni na diskuzní setkání a identifikováni experti s nejvyšším počtem účastí. Práce dochází k závěru, že experty na českou vzdělávací politiku lze zařadit do třech hlavních kategorií, jejichž zástupci jsou nejčastěji zváni na diskuzní setkání. Tyto tři kategorie expertů jsou v průběhu let 2010 až 2019 na těchto setkáních nejvíce zastoupeny a shodují se s kategoriemi expertů, kteří se setkávali při tvorbě Strategie vzdělávací politiky do roku 2020 a nyní i při tvorbě Strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Z analýzy také vyplývá, že na poli české vzdělávací politiky existují experti, kteří jsou ke kulatým stolům zváni opakovaně v průběhu let 2010 až 2019.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the issue of experts in educational policy in the Czech Republic. It focuses on regular discussion meetings about the topics of educational policy which are called „kulaté stoly“ (round tables). They are organized by the non-profit organization SKAV. The topic of the bachelor thesis is quite unexplored and the bachelor thesis takes the first look into this issue. It focuses on various categories of experts who express their opinions about different topic of educational policy. The main aim of this thesis is to identify who are these experts, from which organizations and professions they are and how often they appear at the discussion meetings. Besides these discussion meetings, in this bachelor thesis, members of expert groups which participate in creating the strategic documents (Bílá kniha, Strategy of educational policy till 2020 and Strategy of educational policy till 2030) are analyzed. In the first part of the thesis, the theoretical and factual background of the topic is presened. In the second part of the thesis, the round tables are analyzed, experts who are invited to discussion meetings are categorized and the experts with the highest amount of attendances are identified. Thesis concludes that experts in czech educational policy could be classified into three main categories whose representatives are most often invited to discussion meetings. These three categories of experts are represented the most during the meetings over the years 2010 to 2019. They are also the same as the categories of experts who were meeting for writing the Strategy of educational policy till 2020 and who are meeting now for writing the Strategy of educational policy till 2030. The conclusion from the analysis is that experts in the field of czech educational policy are invited repeatedly during the years 2010 to 2019.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Sandtnerová 1.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Sandtnerová 165 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Sandtnerová 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Sandtnerová 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Magdalena Mouralová 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jitka Wirthová 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 152 kB