velikost textu

Přínos systému DekaCert pro charitativní práci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přínos systému DekaCert pro charitativní práci
Název v angličtině:
The Meaning of the DekaCert System for Charity Work
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Hojná
Vedoucí:
Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
Oponent:
doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.
Id práce:
191773
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Charita, manažerské vedení, loajalita, svoboda, systém DekaCert, kvalitativní výzkum, křesťansky nepraktikující zaměstnanec, zjištění vlivu
Klíčová slova v angličtině:
Charity, management, loyalty, freedom, DekaCert system, qualitative research, non-practising Christian employee, level of influence
Abstrakt:
Anotace Doprovázející organizace zřízené církvemi, jako je například Charita Česká republika, mají svůj specifický hodnotový systém a specifické manažerské cíle. Zaměstnávají však pracovníky bez ohledu na jejich náboženskou praxi, příslušnost či nepříslušnost k oficiálním církvím nebo náboženským společenstvím. Cílem diplomové práce je zjistit, zda systém etických hodnot, systém DekaCert, je vhodným nástrojem ke zvyšování pocitu svobody a míry loajality křesťansky nepraktikujících zaměstnanců Charit. Práce se tedy zabývá otázkou, zda proškolení v systému DekaCert a jeho používání v praxi pomáhá těmto pracovníkům ztotožnit se se značkou Charita, a tím zároveň plnit druhý manažerský cíl Charity, kterým je plnění závazku k církvi. Práce je členěna do tří kapitol. První kapitola se věnuje specifikům vedení Charity, pojmům svoboda člověka a loajalita. Druhá kapitola popisuje podstatu systému etických hodnot, systém DekaCert, a třetí kapitola je experimentální částí. V té prakticky zjišťuji vliv systému DekaCert na pocit svobody a míru loajality křesťansky nepraktikujících zaměstnanců Charit. Hlavní použitou metodou je kvalitativní sociologický výzkum.
Abstract v angličtině:
Abstract The accompanying organisations established by the various churches, such as Charity of the Czech Republic, have their own specific system of values and specific managerial aims. They, however, employ people regardless of their religious practice or their being or not being a member of a church or religious societies. The aim of the thesis is to ascertain whether a system of ethical values, namely the DekaCert system, is a suitable tool to enhance the feeling of freedom and the level of loyalty of the non-practising Christian Charity employees. The thesis thus tries to answer the question whether training in the DekaCert system and its practical use helps these employees to identify themselves with the Charity and at the same time to achieve the second managerial aim of Charity, which is to fulfil the commitment to the church. The thesis is divided into three chapters. The first chapter describes the specifics of leading a Charity; it explains the notions of freedom and loyalty. The second chapter focuses on the core of ethical values and the DekaCert system. The third chapter is experimental and it tries to ascertain the influence of DekaCert system on the feeling of freedom and the level of loyalty of non-practising Christian employees in Charities. The main research method was a qualitative sociological research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Hojná 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Hojná 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Hojná 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 555 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 152 kB