velikost textu

Přiřazování gramatického rodu u nových slov a přejímek v současné španělštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přiřazování gramatického rodu u nových slov a přejímek v současné španělštině
Název v angličtině:
Assigning grammatical gender to new words and loanwords in modern Spanish
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Miltová
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Id práce:
191766
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
španělština|gramatický rod|nová slova|přejímky|neologismy|přiřazování rodu|korpusová analýza rodu
Klíčová slova v angličtině:
Spanish|grammatical gender|new words|loanwords|neologisms|assigning gender|gender corpus analysis
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Tato diplomová práce se zaměřuje na popis procesu přiřazování gramatického rodu u nových slov a výpůjček v současné španělštině skrze korpusovou analýzu. Po uvedení do problematiky práce v druhé kapitole shrnuje teoretická východiska popisu gramatického rodu, jeho definici a funkci v jazyce, a stanovuje základní zákonitosti jeho nabývání. Ve třetí kapitole předkládá stručný vývoj historického pohledu na gramatický rod ve španělštině, od jeho kořenů v latině až po významné autory 20. století. Ve čtvrté kapitole se věnuje problematice transformace latinské struktury rodů do španělštiny. V páté kapitole shrnuje základní informace o neologii, jejích procesech a kategorizaci. Ze všech těchto teoretických východisek pak čerpá kapitola šestá, korpusová analýza, ve které práce shrnuje výzkum vzorku neologismů z Banco de Neologismos na korpusu Araneum Hispanicum Maius. Práce se zaměřuje na vztah mezi gramatickým rodem, v němž mluvčí neologismy užívají, a přirozeným rodem, formou neologismů, typem neologie a etymologickým rodem výpůjček.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This thesis focuses on describing the process of assigning grammatical gender to new words and loanwords in contemporary Spanish using corpus analysis. After introducing the area of study, the second chapter sums up the theoretical foundations of grammatical gender, its definition and function in language, and sets out basic rules for its assigning. The third chapter presents a summary of historical development of the perception of grammatical gender in Spanish, from its roots in Latin to main authors of the 20th century. The fourth chapter is dedicated to the transformation of Latin gender system into Spanish. The fifth chapter sums up basic information about neology, its processes and categorisation. These theoretical foundations are drawn upon in the sixth chapter, the corpus analysis, where the thesis presents the results of the research of a sample of neologisms drawn from Banco de Neologismos and analysed using the corpus Araneum Hispanicum Maius. The thesis focuses on the relationship between the grammatical gender used by speakers using neologisms, and the natural gender, the form of neologisms, the type of neology and the etymological gender of loanwords.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Miltová 2.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Barbora Miltová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Miltová 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Miltová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 152 kB