velikost textu

Spolupráce českého učitele s rodilým mluvčím v bilingvní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolupráce českého učitele s rodilým mluvčím v bilingvní škole
Název v angličtině:
Cooperation of a Czech Teacher With an English Native Speaker Teacher in a Bilingual School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Bajcárová
Vedoucí:
PhDr. Petra Koukalová
Oponent:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Id práce:
191733
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bilingvismus, rodilý mluvčí, spolupráce mezi učiteli, učitel na prvním stupni základní školy, bilingvní vzdělávání, kvalitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
Bilingaulism, native speaker, cooperation between teachers, primary teacher, bilingual education, qualitative research
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá charakteristikou spolupráce mezi českým učitelem a anglicky mluvícím učitelem v bilingvní škole. Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem probíhá spolupráce mezi učiteli v bilingvní škole na prvním stupni základní školy a jaké jsou možnosti a meze v oblasti této spolupráce. V teoretické části bude na základě dostupné odborné literatury tato problematika charakterizována. Praktická část je výsledkem kvalitativního výzkumného šetření. Případová studie se v této práci zabývá detailním popsáním prostředí bilingvní školy získané autorčinou osobní zkušeností. Jako metody výzkumu byly zvoleny rozhovory s učiteli z bilingvní školy a pozorování rodilého mluvčího z bilingvní školy. Výsledkem této práce je analýza dat získaných z rozhovorů a pozorování. Dále práce na základě akčního výzkumu stanovuje doporučení pro zefektivnění spolupráce mezi učiteli v prostředí bilingvní školy. KLÍČOVÁ SLOVA bilingvismus, rodilý mluvčí, spolupráce mezi učiteli, učitel na prvním stupni základní školy, bilingvní vzdělávání, kvalitativní výzkum
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis concentrates on characteristics of cooperation between czech and english speaking teachers in bilingual classes. The aim of this thesis is to explore the cooperation at elementary school and to find out the advantages and disadvantages of the collaboration between the two. The theoretical part of this work is based on the literature and it summarizes the main characteristic of this problém. The practical part is an outcome of the qualitative research. Case study focuses on detailed describtion of the bilingual programme backround gained by the author´s personal experience. The choosen methods of the reaserch are intviews with bilingual programme teachers and observations of a native speaking teacher. The outcome of the thesis is analysis of data gained from the intrview and observing. On the based of the action research the thesis states the recommendations to rise the efectivity of the bilingual teacher´s collaboration. KEYWORDS Bilingaulism, native speaker, cooperation between teachers, primary teacher, bilingual education, qualitative research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Bajcárová 1.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michaela Bajcárová 848 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Bajcárová 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Bajcárová 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petra Koukalová 437 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 477 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 152 kB