velikost textu

Prenominal possessive genitive in Czech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prenominal possessive genitive in Czech
Název v češtině:
Prenominální posesivní genitiv v češtině
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ivan Kartáč
Vedoucí:
Mgr. Jan Křivan
Oponent:
Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Id práce:
191722
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Fonetika — Obecná lingvistika (FON OBL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
posesivita|atributivní konstrukce|prenominální genitiv|hierarchie životnosti|rekurze|korpusová analýza|logistická regrese
Klíčová slova v angličtině:
possession|attributive construction|prenominal genitive|animacy hierarchy|recursion|corpus analysis|logistic regression
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce zkoumá prenominální posesivní genitiv z hlediska funkční a typologicky orientované lingivistiky. Vlivy životnosti, váhy fráze, rekurze a alomorfie jsou zkoumány pomocí statistických metod aplikovaných na materiál z korpusů mluvené češtiny. Výsledky ukazují, že životnost je nejvýznamnějsí faktor ovlivňující užití prenominálního genitivu, a tato vlastnost je dále probírána v mezijazykovém kontextu. Data dále naznačují, že prenominální pozice může mít jisté výhody při užívání rekurzivních posesivních frází. Zároveň byly pozorovány vlivy morfofonologických alternací.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis explores prenominal possessive genitive from the perspective of functional and typologically oriented linguistics. Using statistical methods applied to material from corpora of spontaneous spoken Czech, effects of animacy, phrase weight, recursion and allomorphy on genitive position are examined. The results suggest that animacy is the most important factor predicting the use of prenominal genitive and this feature is further discussed in cross- linguistic context. The data also suggest that prenominal position may have certain advantages when using recursive possessive phrases. Effects of morphophonological alternations have been observed as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivan Kartáč 737 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ivan Kartáč 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ivan Kartáč 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Křivan 298 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. 289 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB