velikost textu

Dopad brexitu na vzájemný obchod České republiky a Velké Británie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dopad brexitu na vzájemný obchod České republiky a Velké Británie
Název v angličtině:
Brexit and mutual trade between the Czech Republic and the United Kingdom
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Vosmanský
Vedoucí:
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Oponent:
Mgr. Miroslav Palanský
Id práce:
191691
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
brexit, Evropská unie, Evropská komise, Evropská rada, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Dohoda o vystoupení, Hrubý domácí produkt, Evropský vnitřní trh, Celní unie, Tarifní a netarifní překážky, Input-output analýza
Klíčová slova v angličtině:
Brexit, European Union, European Commission, European Council, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Withdrawal Agreement, Gross Domestic Product, European Internal Market, Customs union, Tariff and non-tariff barriers, Input-Output analysis
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, posuzuje možný vliv brexitu na vzájemný obchod mezi ČR a Spojeným královstvím a vyhodnocuje jeho případný vliv na českou ekonomiku. Po krátkém přehledu historie členství Spojeného království v EU následuje popis komplikovaných jednání EU s UK o vystoupení. Další kapitola se zabývá některými studiemi a analýzami vyhodnocujícími dopady brexitu na britskou ekonomiku. Pak následuje diskuse sjednané dohody o vystoupení a některých možných modelů vzájemných vztahů EU-UK po ukončení přechodného období – členství v Evropském hospodářském prostoru (norský model), sjednání dohody o volném obchodu (švýcarský model, kanadský model), vystoupení bez dohody (tvrdý brexit). UK je jedním z nejvýznamnějších exportních partnerů ČR, což vyplývá z vyhodnocení dat o vzájemné obchodní výměně. V závěrečné části tato práce zkoumá input-output analýzou možný vliv poklesu domácí spotřeby britské ekonomiky na HDP ČR a vyhodnocuje potenciální dopad brexitu na vzájemný obchod ČR-UK v odvětví automobilového průmyslu. V době odevzdání této práce se stále neví, zda Spojené království vystoupí z EU s dohodou, nebo bez dohody. O modelu příští spolupráce, který bude teprve sjednáván v budoucnosti, se aktuálně může pouze spekulovat. Pro brexit neexistuje precedens – to vše jsou fakta ovlivňující míru spolehlivosti predikovaných dopadů brexitu.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the current issue of leaving the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union, assesses the possible impact of Brexit on mutual trade between the Czech Republic and the United Kingdom and evaluates its possible impact on the Czech economy. After a brief overview of the history of the UK membership in the EU, a description of the complicated EU and UK negotiations follows. Another chapter deals with some studies and analyzes evaluating the impact of Brexit on the British economy. The following discussion concerns negotiated Withdrawal Agreement and some possible EU-UK mutual relation models after finishing the transition period - membership in the European Economic Area (Norwegian model), negotiation of a free trade agreement (Swiss model, Canadian model), withdrawal without agreement (hard Brexit). The UK is one of the most important export partners of the Czech Republic, which results from the evaluation of mutual trade exchange data. In the final part, this thesis examines the possible influence of the decline of the British economy consumption on GDP of the Czech Republic using the Input- Output analysis and evaluates the potential impact of Brexit on the mutual trade between the Czech Republic and the UK in the automotive industry. At the time of submitting this work, it is still unclear whether the United Kingdom will leave the EU with or without an agreement. The model of future cooperation that will only be negotiated in the future can only be speculated at the moment. For Brexit there is no precedent - all of these are facts influencing the degree of reliability of the predicted impacts of Brexit.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Vosmanský 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Vosmanský 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Vosmanský 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. 1.76 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Palanský 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB