velikost textu

Sovětská filmová komedie konce 60. a 70. let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sovětská filmová komedie konce 60. a 70. let
Název v angličtině:
Soviet Film Comedy of the Late 60’s and the 70‘s
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Natalija Něudačina
Vedoucí:
Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Ivan Klimeš
Id práce:
191678
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra filmových studií (21-KFS)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Filmová studia (FIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sovětská komedie|ruská komedie|žánrová analýza|filmová komedie|populární kultura|Brežněvovská éra|70. léta|kinematografie
Klíčová slova v angličtině:
soviet comedy|russian comedy|genre analysis|film comedy|pop culture|Brezhnev era|70’s|cinema
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem diplomové práce je žánrová analýza opírající se o recepční a produkční historii filmových komedií vzniklých v SSSR na konci 60. a v 70. letech. Cílem výzkumu je uchopit sovětskou komedii jako specifický politický a kulturně-společenský fenomén východního bloku ve vztahu k dobové populární kultuře v Sovětském svazu. Metodologicky bude žánrová analýza vycházet ze sémanticko-syntaktického přístupu Ricka Altmana, který umožňuje vybranou žánrovou skupinu charakterizovat jako komplexní žánrový trend ukotvený v jedinečném společenském, kulturním, ekonomickém a v tomto případě i ideologickém kontextu, sledovat vývoj a fluiditu tohoto trendu, a zároveň umožňuje komparaci a nalezení společných prvků mezi jednotlivými filmy. Analytická část se nesoustředí pouze na skupinu nejsledovanějších filmů, ale také na produkční data, jež se zabývají zejména ​ilmovými rozpočty ​ dramaturgickým a cenzorským dohledem nad f a vybranými filmy. Další část diplomové práce se zaměří na důležitou roli sovětských komedií v dobové a okrajově i současné populární kultuře v Rusku, přičemž bude čerpat z recepčních zdrojů jako jsou např. dobové ohlasy a statistiky sledovanosti. Spojením všech částí práce dojdeme k základní charakteristice sovětské filmové komedie doby stagnace coby specifického žánrového trendu, a k objasnění, proč je tento žánrový fenomén nedílnou součástí ruské popkultury dodnes. Klíčová slova sovětská filmová komedie, ruská komedie, žánrová analýza, sémanticko-syntaktický přístup, populární kultura, recepční studia, Brežněvovská éra, kinematografie 70. let
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this thesis is a genre analysis of Soviet film comedies of the late 60s and the 70s that is based on the reception and production history data. The aim of this research is to grasp this type of comedy as a specific political and socially-cultural phenomenon of the Eastern bloc and its relation to Soviet popular culture. A methodology of the genre analysis will derive from Rick Altman’s semantic-syntactic approach, which will allow us to describe the chosen genre group as a complex genre trend set in the unique social, cultural, economic and in this particular case also ideological context, to follow the development and fluidity of the genre trend, as well as to find and to compare mutual attributes of the chosen films. The analysis will not be based solely on the group of the most watched films, but also on the production data focusing mostly on the films’ budget, as well as dramaturgic supervision and censorship. Another part of the diploma thesis will be based on the gathered reception data such as contemporary media response and viewer ratings, focusing on the important role that Soviet film comedies played in the period and partially continue to play in the present-day Russian popular culture. Fusion of all analytic parts shall bring us to the basic definition of the Soviet film comedy from the stagnation era as a specific genre trend, and shall explain why this genre phenomenon is integral to Russian popular culture to this day. Keywords soviet film comedy, russian comedy, genre analysis, semantic-syntactic approach, popular culture, reception studies, Brezhnev Era, 70’s cinema
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natalija Něudačina 2.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Natalija Něudačina 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Natalija Něudačina 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Natalija Něudačina 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ivan Klimeš 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB