velikost textu

Význam profese interkulturního pracovníka pro sociální práci v ČR: se zaměřením na poskytování služeb pro migranty v nevládních neziskových organizacích v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam profese interkulturního pracovníka pro sociální práci v ČR: se zaměřením na poskytování služeb pro migranty v nevládních neziskových organizacích v Praze
Název v angličtině:
The significance of profession of an intercultural worker for social work in the Czech Republic: with focus on providing services for migrants in non-governmental non-profit organizations in Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Vávrová
Vedoucí:
PhDr. Daniela Vodáčková
Oponent:
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Id práce:
191658
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (B6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
profese|interkulturní pracovník|sociální práce|ČR|migranti
Klíčová slova v angličtině:
profession|intercultural worker|social work|Czech Republic|migrants
Abstrakt:
Abstrakt v češtině Bakalářská práce se zabývá významem profese interkulturní práce pro sociální práci, s konkrétním zacílením na poskytování služeb migrantům, kteří vyhledávají pomoc v nestátních neziskových organizacích v Praze. Popisuje vznik, přístupy, východiska a charakteristiky nově vzniklého povolání, čímž interkulturní práci odlišuje, ale i propojuje s prací sociální. Dále se snaží zjistit, z jakých důvodů migranti do ČR přichází, zachycuje odlišnosti v jejich motivaci migrovat a poukazuje na potřeby z toho vyplývající. Na těchto zjištěních se pokouší objasnit důležitost působení interkulturní práce v ČR. Praktická část se skládá z dotazníkového šetření, jenž byl proveden mezi klienty arabské a ruskojazyčné komunity z nevládní neziskové organizace Integrační centrum Praha, o.p.s. a interkulturními pracovníky z Integračního centra Praha, o.p.s. a InBáze, z.s. Výzkum předkládá porovnání pohledů samotných interkulturních pracovníků a jejich klientů na způsob a využívání poskytovaných služeb.
Abstract v angličtině:
Abstract in English The bachelor thesis deals with the importance of the profession of intercultural work for social work, with a specific focus on providing services to migrants, who are looking for help in non- state non-profit organizations in Prague. It describes the origins, approaches, resources and characteristics of the newly established profession, thus distinguishing intercultural work, but also interconnecting with social work. It also seeks to find out why migrants come to the Czech Republic, identifies differences in their motivation to migrate and points out the needs of this. These findings attempt to clarify the importance of intercultural work in the Czech Republic. The practical part consists of a questionnaire survey carried out among clients of the Arabic and Russian-speaking communities from the non-governmental non-profit organization Integrační centrum Praha, o.p.s. and intercultural workers from Integrační centrum Praha, o.p.s. and InBáze, z.s. Research presents comparisons of the views of intercultural workers themselves and their clients on the way and the use of services provided.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Vávrová 893 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Vávrová 696 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Vávrová 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Vávrová 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Daniela Vodáčková 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Oldřich Matoušek 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB