velikost textu

Odpuštění a smíření z psychologického hlediska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpuštění a smíření z psychologického hlediska
Název v angličtině:
Forgiveness and reconciliation from the psychological point of view
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Denisa Zábranská
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Šturma
Oponent:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Konzultant:
José Miguel García Ramírez
Id práce:
191651
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odpuštění|smíření|neodpuštění
Klíčová slova v angličtině:
Forgiveness|reconciliation|unforgiveness
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky odpuštění, smíření a jejich společných aspektů a poskytnout tak základní poznatky. V literárně přehledové části textu jsou v prvních dvou kapitolách odděleně rozpracovány fenomény odpuštění a smíření. Kapitoly začínají obecným úvodem, teoretickým vymezením fenoménů a jejich možnými druhy. Je charakterizováno i neodpuštění. Dále je popsán jejich proces, předpoklady, faktory a důsledky. Třetí kapitola se zabývá společnými aspekty, kterými jsou předcházející události, jejich atribuce a volba strategie. Závěr této kapitoly obsahuje popis kombinací těchto fenoménů a jejich terapeutické využití. Druhá část práce obsahuje návrh na výzkumný kvalitativní projekt. Jeho cílem je zmapování problematiky smíření a role odpuštění v procesu smíření. Sběr dat je navržen pomocí polostrukturového rozhovoru se seniory starších šedesáti pěti let. Klíčová slova Odpuštění, smíření, neodpuštění
Abstract v angličtině:
Abstract This work aims to introduce readers to the issue of forgiveness, reconciliation and their common aspects and provide basic knowledge. The literary overview of the text in the first two chapters separately deal with the phenomena of forgiveness and reconciliation. Chapters begin with a general introduction, the theoretical definition of phenomena and their possible types. Unforgiveness is also described. The following describes the process conditions, factors and implications. The third chapter covers common aspects that are preceding events, the attribution and option strategies. The conclusion of this chapter contains a description of the combination of these phenomena and their therapeutic uses. The second part contains the proposal for a qualitative research project. Its aim is to analyze the role of reconciliation and forgiveness in the reconciliation process. Data collection is designed using semistructured interview with senior citizens older than sixty five years. Keywords Forgiveness, reconciliation, unforgiveness
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Zábranská 432 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Denisa Zábranská 60 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Zábranská 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Zábranská 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Šturma 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 503 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. David Čáp 152 kB