velikost textu

The Truth Behind the Lies: The Experiment

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Truth Behind the Lies: The Experiment
Název v češtině:
Pravda o lži: Experiment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Mikayel Harutyunyan
Vedoucí:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jindřich Matoušek
Id práce:
191616
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
behaviorální ekonomie, čestnost, experiment, five-factor model, motivace, podvádění, rozhodování
Klíčová slova v angličtině:
behavioral economics, cheating, decision making, experiment, five-factor model, honesty, motivation
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce představuje ekonomický experiment, který zkoumá vzorce nečestného chování studentů druhého stupně na základní a střední škole. Studenti vyplnili osobnostní inventáře týkající se Velké Pětky a Temné Triády, za což byli následně odměněni. Jako odměna fungovaly sladkosti a jejich počet byl určen hodem kostkou. Výsledky hodů byly známé jen jednotlivým účastníkům, mohli se tudíž rozhodnout, zda zalžou, nebo budou mluvit pravdu o tom, co jim padlo. Následná analýza odhalila, že určitá část účastníků podváděla, ale někteří si nenárokovali plnou výši odměny. Apel na poctivost jsme shledali neefektivním ve snižování počtu podvodů. Dále jsme objevili pozitivní korelaci mezi narcismem, extraverzí a podváděním. Na druhou stranu otevřenost vůči zkušenosti, neurotismus a morálnost, jeden z aspektů přívětivosti, s podváděním korelují negativně. Jednotlivci s horšími akademickými schopnostmi podvádějí méně, naopak ti, kteří dosahují lepších výsledků v testu kognitivní reflexe, podvádějí více. Mimoto indikátory „nestabilního“ rodinného zázemí (rozvedení nebo nezaměstnaní rodiče) jsou spojeny s vyšší mírou podvádění, efekt stabilnějšího rodinného zázemí je nejasný. Konečně, zdá se, že ženy si raději odpustí možnost vybrat si plnou výši odměny a místo toho podvádí jen částečně. Celkové výsledky vyvracejí platnost jednoduchého modelu racionálního zločinu. The picture can't be displayed.
Abstract v angličtině:
The Truth Behind The Lies: The Experiment. Abstract The following thesis presents an economic experiment exploring the patterns of cheating behaviors among secondary school students. The students filled in the Big Five and the Dark Triad personality inventories, for which they were rewarded. The payoff in sweets was determined by a die roll. Since the outcomes of the die throw were known only to the subjects, they could decide whether to report the real outcome of the die roll or deceive. Subsequent analysis showed that a certain fraction of participants cheated, but some of them claimed a non-maximal payoff. We also find the appeal to honesty ineffective in reducing the cheating rate. Additionally, we find positive correlation between narcissism, extraversion and cheating, while openness to experience, neuroticism and Morality, a facet of agreeableness, covary negatively with dishonesty. Individuals with poor academic ability cheat less, while subjects who perform better at the Cognitive Reflection Test appear to deceive more. Furthermore, indicators of “unstable” family environment (divorced or unemployed parents) are positively associated with cheating, whilst the effect of a more affluent family background is equivocal. Ultimately, females seem to forgo the opportunity of cheating to a full extent and cheat only partially. Overall, results contradict the Simple Model of Rational Crime paradigm.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mikayel Harutyunyan 2.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Mikayel Harutyunyan 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Mikayel Harutyunyan 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 346 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jindřich Matoušek 250 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB