velikost textu

Cesta k současné dramatice skrze komedii dell´arte a G. B. Andreiniho

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cesta k současné dramatice skrze komedii dell´arte a G. B. Andreiniho
Název v angličtině:
Journey towards current drama through commedia dell´ arte and G. B. Andreini
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Edita Dvořáková
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magdalena Žáčková
Id práce:
191615
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Divadelní věda — Italianistika (DV ITA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dramatika|commedia dell’arte|Andreini|divadlo|komedie dell'arte|Geisslers Hofcomoedianten
Klíčová slova v angličtině:
playwriting|commedia dell’arte|Andreini|theatre|Geisslers Hofcomoedianten
Abstrakt:
Abstrakt Současný dramatický text je psán s vědomím, že bude uváděn na divadle: bere tedy v potaz jeho specifika a sám je vnímán jakožto složka divadla. Nebylo tomu tak ale vždy, do 20. století bylo drama a s ním i divadlo klasifikováno jako jednoznačná a nesporná součást literatury. V této práci se pokusím prozkoumat, proč existují tyto dva rozdílné pohledy a proč došlo k jejich výměně. Budu sledovat proměny vztahu divadelnosti a literárnosti. Nastíním tuto problematiku od vzniku divadelního umění v antickém Řecku, přes středověké lidové divadlo až po barokní komedii dell’arte. V druhé části se zaměřím na úlohu, kterou ve vyvažování tohoto vztahu hrálo dílo dramatika, herce a capocomica Giovana Battisty Andreiniho, který působil na přelomu 16. a 17. století. Reformu, o kterou se tento autor v tomto směru zasadil, rozeberu na příkladu jeho hry Dvě komedie v komedii – a její plodnost i platnost se pokusím je dokázat na současné inscenaci této hry, kterou v r. 2014 premiéroval soubor Geisslers Hofcomoedianten. V příloze dodávám krátký rozhovor s překladatelkou Kateřinou Bohadlovou, která pro inscenaci pořídila překlad Andreiniho Dvou komedií v komedii, mimochodem první překlad této hry do češtiny. Klíčová slova: Dramatika, komedie dell’arte, divadlo, Andreini, Geisslers Hofcomoedianten
Abstract v angličtině:
Abstract Current playwriting is performed with awareness that its product, the text, will be performed on stage: therefore it takes into consideration the specific qualities of theatre and it’s being percieved as one of its components. It hasn’t been always like this, though, until the 20th century drama together with theatre was being classified as undoubtable part of literature. In this thesis I will try to explore why these two different points of view exist and why their exchange occurred. I will examine the changes in the relationship of theatre and literature. I will sketch this question from the origins of theatre in the ancient Greece, through the medieval folk theatre to the baroque commedia dell’arte. In the second part I will focus on the role in the balancing of this relationship that was played by the work of the playwright, the actor and capocomico Giovan Battista Andreini in the turn of the 16th and 17th century. I will analyse the revision performed by this author on this topic on the example of his play Two comedies in one – and I will try to prove the meaningfulness of such revision on the current performance of this play, introduced by the group Geisslers Hofcomoedianten in 2014. In the enclosure there is a brief interview with translator Kateřina Bohadlová, the author of the translation of the play Two comedies in one for this performance, which is by the way the first translation of this play to Czech. Key words: Playwriting, commedia dell’arte, theatre, Andreini, Geisslers Hofcomoedianten
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Edita Dvořáková 981 kB
Stáhnout Příloha k práci Edita Dvořáková 177 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Edita Dvořáková 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Edita Dvořáková 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 331 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Žáčková 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB