velikost textu

Specifika ženského bezdomovectví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika ženského bezdomovectví
Název v angličtině:
Specifics of female homelessness
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Michálková
Vedoucí:
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Kateřina Šámalová
Id práce:
191608
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (B6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bezdomovectví|bydlení|domácí násilí|genderově podmíněné násilí|chudoba|sociální vyloučení|žena bez domova
Klíčová slova v angličtině:
homelessness|housing|domestic violence|gender-based violence|poverty|social exclusion|homeless woman
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá specifiky ženského bezdomovectví. Je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část nejprve uvádí do problematiky bezdomovectví obecně. Zabývá se terminologií, definicemi, typologií, příčinami bezdomovectví a souvislostmi s dostupností bydlení. Dále se práce zaměřuje na ženské bezdomovectví, především jeho příčiny, jakož i jeho specifický charakter tkvící z velké části v násilí, kterému jsou ženy bez domova vystavovány. V závěru teoretické části práce je popsán systém pomoci a služby, které lidé bez domova mohou využívat, včetně v Praze poskytovaných služeb určených výhradně ženám. Výzkumná část shrnuje výsledky kvalitativního výzkumného šetření a odpovídá na otázku, jak ženy bez domova vnímají opresi či násilí vůči nim. Ústředním bodem pro výzkum je vlastní zkušenost a autentické příspěvky pěti respondentek. Klíčová slova: bezdomovectví, bydlení, domácí násilí, genderově podmíněné násilí, chudoba, sociální vyloučení, žena bez domova
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this bachelor thesis are the specifics of female homelessness. It consists of a theoretical and a research part. The theoretical part intends to provide an overview of homelessness in general. It then deals with sensitive terminology, definitions, typology and causes of homelessness with their relations to the issue of accessible housing. The thesis further focuses on female homelessness – particularly the causes and its specific character which is in no small part rooted in the violence that homeless women are subjected to. At last, the theoretical part describes the system of support and services providing help to people experiencing homelessness, including the services based in Prague aimed solely at women. The research part of the thesis draws conclusions from qualitative research findings and answers the question of how homeless women perceive the oppression and violence against them. Focal point of the research are personal opinions and authentic contributions of five respondents. Keywords: homelessness, housing, domestic violence, gender-based violence, poverty, social exclusion, homeless woman
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Michálková 2.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Michálková 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Michálková 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Michálková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kateřina Šámalová 258 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Šámalová 152 kB