velikost textu

Личност и колектив в романа „Под игото“ от И. Вазов

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Личност и колектив в романа „Под игото“ от И. Вазов
Název v češtině:
Osobnost a společenství v románu „Pod jařmem" Ivana Vazova
Název v angličtině:
Personality and society in novel "Under the Yoke" by Ivan Vazov
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Peter Stojanov
Vedoucí:
Tanya Yankova, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marcel Černý, Ph.D.
Id práce:
191604
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Jihovýchodoevropská studia (JV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Bulharština
Klíčová slova:
Личност|колектив|роман|герой|всекидневно-битово време|робство|свобода
Klíčová slova v angličtině:
Personality|society|novel|hero|time|slavery|freedom|everyday|lifetime
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Bakalářská práce se věnuje místu románu „Pod jařmem“ v kontextu Vazovovy tvorby. Pozornost se zaměřuje na relaci osobnost – společenství, zkoumají se postavy, aby se mohly popsat základní významové linie, hledají se společné rysy s „Epopejí zapomenutých“ a dílem „Strejcové“. Jsou znázorňována specifika patriarchálního společenství, aby se mohly identifikovat zákonitosti průběhu povstání. Jsou zde také vypsány charakteristické rysy románu jako národního eposu, je zkoumáno, jak se „velký historický čas“ zrodil v sérii konkrétních událostí, osobních rozhodnutích a veřejných příčin. Abstrakt (bulharsky) Бакалавърксата работа разглежда мястото на романа „Под игото“ в контекста на Вазовото творчество. В центъра на вниманието се поставя релацията личност – колектив, изследва се персонажната система, за да се откроят основните смислови линии, търсят се допирните точки с „Епопея на забравените“ и „Чичовци“. Очертава се спецификата на патриархалното общество, за да се набележат закономерности в протичането на „времето на бунта“. Извеждат се характеристики на романа като национална епопея, проследява се как „голямото историческо време“ се поражда в поредица от конкретни случки, лични решения, обществени каузи.
Abstract v angličtině:
Abstrakt (anglicky) The diploma thesis examines the place of the novel, Pod Igoto (Under the Yoke), in the context of Vazov’s creativity. The center of attention is placed on the relation between individuality – society, the personality system is being researched in order to emphasize the basic meaning lines, there is a search of touchpoints with, Epopeya na zabravenite (Epic of the Forgotten) and Chichovci (Uncles). The specificity of the patriarchal society is outlined in order to identify regularities in the course of “The time of the revolt”. Brought out are the characteristics of the novel as a national epic, it is traced how “the great historical time” is born in a series of specific events, personal decisions and public causes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Peter Stojanov 921 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Peter Stojanov 198 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Peter Stojanov 220 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Tanya Yankova, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marcel Černý, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB