velikost textu

Právní aspekty aktuálního vývoje ochrany osobních údajů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty aktuálního vývoje ochrany osobních údajů
Název v angličtině:
Legal aspects of the current personal data protection developments
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Tumpachová
Vedoucí:
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Id práce:
191572
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
osobní údaje, ochrana soukromí, nařízení o ochraně osobních údajů
Klíčová slova v angličtině:
personal data, privacy protection, data protection regulation
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce je členěna do deseti kapitol, v nichž si, společně s úvodem a závěrem, klade za cíl popsat a rozebrat aktuální vývoj právní úpravy ochrany osobních údajů a to zejména z hlediska hmotněprávního. Práce rozebírá dosavadní právní úpravu Evropské unie, implementovanou v právním řádu České republiky v porovnání s novým nařízením o ochraně osobních údajů, které pro celou Evropskou unii právní úpravu ochrany osobních údajů sjednocuje. V první kapitole práce je popsán stručný vývoj právní úpravy ochrany osobních údajů, a to od zakotvení práva na ochranu osobních údajů v lidskoprávních deklaracích a jeho vyčlenění z práva na ochranu soukromí. Dále jsou popsána relevantní Směrnice OECD a Úmluva 108, která na poli ochrany osobních údajů hraje zásadní roli. Následně je podrobněji popsán vývoj právní úpravy ochrany osobních údajů v Evropské unii, společně s vývojem právních předpisů v České republice, které společně se vstupem České republiky do Evropské unie znamenaly nutnou implementaci unijních předpisů do českého právního řádu. V druhé kapitole je podrobně popsána a porovnána působnost relevantních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů – směrnice o ochraně osobních údajů, nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o ochraně osobních údajů. Čtvrtá až osmá kapitola jsou věnovány jednotlivým aspektům, které je zapotřebí v rámci ochrany osobních údajů vzít v potaz- základních zásad, pojmů a subjektů právní úpravy ochrany osobních údajů. Dále jsou popsána jednotlivá práva subjektů údajů společně s praktickými úvahami nad některými otázkami s výkonem těchto práv spojenými. Rozebrána je otázka odpovědnosti správce a zpracovatele osobních údajů a základní principy předávání osobních údajů do třetích zemí. V rámci těchto kapitol je upozorňováno na ta místa, v nichž dochází k posunu či změně v právní úpravě, případně na ty části právní úpravy, které zůstávají i při změnách právních přepisů zachovány. V poslední desáté kapitole je pak upozorněno na některé nové instituty, které oproti dosavadní právní úpravě nařízení o ochraně osobních údajů přináší.
Abstract v angličtině:
Abstract This doctoral thesis is divided into ten chapters in which, together with the introduction and conclusion, it aims to describe and analyse the current development of legal regulation of personal data protection, especially from a substantive law perspective. The thesis analyses the existing legal regulations of the European Union, implemented in the legal frame of the Czech Republic compared to the new General Data Protection Regulation, which unifies the legal framework for the personal data protection in the whole European Union. The first chapter of the thesis describes in brief the development of the personal data protection legal framework, from the establishment of the right to personal data protection in human rights declarations to the gaining its independence from the right to privacy. Furthermore, the relevant OECD Guidelines and Convention 108, which plays a crucial role in the field of personal data protection, are described. The development of the legal regulation of personal data protection in the European Union, together with the development of legislation in the Czech Republic, which also meant the necessary implementation of EU regulations into the Czech legal order with the accession of the Czech Republic to the European Union, are described. The second chapter describes in detail and compares the scope of relevant legislation in the field of personal data protection - the Personal Data Protection Directive, the General Data Protection Regulation and the Personal Data Protection Act. The fourth to eighth chapters deal with the various aspects that need to be taken into account in the personal data protection, taking into account basic principles, concepts and data protection subjects. In addition, the individual rights of data subjects are described, together with practical considerations on certain rights-related issues. The questions of the responsibility of the controller and the processor of personal data and the basic principles of the transfer of personal data to third countries are discussed. Within these chapters, there are highlighted those places in which the legal regulation goes forward or changes, or those parts of the legislation, that remain unchanged. The last tenth chapter draws attention to certain new institutes which, compared to the current legal regulations, are brought by the General Data Protection Regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Tumpachová 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Tumpachová 320 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Tumpachová 322 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 184 kB