velikost textu

Znaková zásoba ČZJ v oblasti lingvistické terminologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Znaková zásoba ČZJ v oblasti lingvistické terminologie
Název v angličtině:
Czech sign language vocabulary in a specific area of linguistic terminology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Schneiderová
Vedoucí:
Mgr. Hana Prokšová
Oponent:
Mgr. Naďa Hynková Dingová
Id práce:
191562
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
český znakový jazyk|lingvistická terminologie|lingvistická terminologie v ČZJ|motivace znaků v ČZJ|odborný termín|znaková zásoba ČZJ
Klíčová slova v angličtině:
Czech Sign Language|linguistic terminology|linguistic terminology in CSL|technical term|origin of sign|sign vocabulary
Abstrakt:
Abstrakt Cílem bakalářské práce je zmapovat vybrané znaky českého znakového jazyka z oblasti lingvistické terminologie. Na základě odborné literatury se zaměřuje na výklad toho, jak je pojímána odborná terminologie jakožto konkrétní oblast lexika a jaké postavení a specifika má ve znakových jazycích. Zvláštní pozornost je věnována oblasti lingvistické terminologie, a to včetně jejího metalingvistického aspektu, užívaného na oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Ve druhé části práce je vytvořen přehled vybraných znaků z lingvistické terminologie užívaných v ČZJ, především pak při výuce lingvistiky a Deaf studies na oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK. Zaměřuji se zejména na formální a sémantickou motivaci znaků, resp. slovotvorný princip jejich utvoření (arbitrárnost, ikoničnost, kalkování aj.). V případě koexistence více variant znaku popisuji jejich podobu a vzájemný vztah. Analyzovaný materiál zahrnuje nahrávky z výuky od rodilého mluvčího ČZJ a výuky tlumočené do ČZJ. Sesbíraný materiál by mohl sloužit nejen ke sjednocení znakové zásoby používané v oblasti lingvistiky a při výuce, ale také jako učební pomůcka pro budoucí tlumočníky na Ústavu jazyků a komunikace neslyšících, výběrově i pro učitele dětí s vadou sluchu. Klíčová slova: český znakový jazyk, lingvistická terminologie, lingvistická terminologie v ČZJ, motivace znaků v ČZJ, odborná terminologie, znaková zásoba ČZJ
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis aims to describe selected signs of Czech Sign Language used for linguistic terminology. Based on academic literature the first section explains the terminology as part of the lexicon and the specific position it has in signed languages. The focus is on linguistic terminology used in the Deaf Studies programme at the Faculty of Arts at Charles University including its metalinguistic aspect. The research section presents selected Czech Sign Language signs used for instruction in the Deaf Studies programme. The formal and semantic motivation of signs is analysed, i.e. the word-formation principles (such as arbitrariness, iconicity, calquing etc.). In case of the incidence of two variants, their form and relation is delineated. The research material is comprised of video tapes of native Czech Sign Language user in real class instruction and spoken language instruction interpreted into Czech Sign Language. Collected data might serve as a guideline for terminology unification in the field of sign linguistics and in class instruction, as well as in training of new interpreters at the Institute of Deaf Studies, alternatively in instruction of deaf pupils. Key words: Czech Sign Language, linguistic terminology, linguistic terminology of Czech Sign Language, motivation of signs in Czech Sign Language, technical terminology, Czech Sign Language vocabulary
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Schneiderová 3.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Schneiderová 316 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Schneiderová 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Hana Prokšová 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Naďa Hynková Dingová 251 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 157 kB