velikost textu

Jazyková změna v českém znakovém jazyce: gramatikalizace znaku STÁT-SE

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jazyková změna v českém znakovém jazyce: gramatikalizace znaku STÁT-SE
Název v angličtině:
Language change in Czech sign language: grammaticalization of the sign STÁT-SE (TO-HAPPEN)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Buchtelová
Vedoucí:
Mgr. Hana Prokšová
Oponent:
PhDr. Mgr. Klára Richterová
Id práce:
191561
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jazyková změna|gramatikalizace|český znakový jazyk|STÁT-SE
Klíčová slova v angličtině:
language change|grammaticalization|Czech sign language|HAPPEN
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce představí a popíše dílčí případ jazykové změny v českém znakovém jazyce. Konkrétně bude zkoumán proces gramatikalizace znaku českého znakového jazyka STÁT-SE/STALO: jeho jednotlivé funkce, významové i funkční posuny a změny formy. V první části práce bude základně představen proces jazykové změny obecně, následně proces jazykové změny ve znakových jazycích. Druhá část práce se zaměří na proces gramatikalizace v mluvených i znakových jazycích. U znakových jazyků bude pozornost věnována zvláště těm aspektům změn, kdy dochází k posunu lexikálního významu a k proměnám fungování znaku ve výpovědní struktuře Třetí část práce pak představí případovou studii takovéto potenciální změny u znaku STÁT-SE/STALO v českém znakovém jazyce. Výzkum bude vycházet z analogické studie zkoumající gramatikalizaci znaku HAPPEN v americkém znakovém jazyce (viz literatura). Na základě prostudované literatury budou stanoveny hypotézy o sémantických a morfologicko-syntaktických aspektech daného znaku, případně i o modifikacích jeho artikulace (např. redukce pohybu). Hypotézy budou ověřovány na vybraném jazykovém materiálu nahrávek v českém znakovém jazyce a doplňujícími rozhovory s rodilými mluvčími. Klíčová slova: znakový jazyk, český znakový jazyk, jazyková změna, gramatikalizace
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis describes and examines one particular component of the language change phenomenon in Czech Sign Language (CSL). Specifically, the process of grammaticalisation of the CSL sign STÁT-SE/STALO, its functions, both the semantics and functional shifts and its formal changes will be scrutinized. First part of this study is dedicated to introducing the process of grammaticalisation in general. Then, the process of language change concerning the sign languages is in display. Second part deals with the process of grammaticalisation in both the spoken and sign languages. Concerning the sign languages, the main focus will be on those aspects of changes where the shift of lexical meaning and the modifications of sign usage in statement occurs. Third part presents a case study analyzing both of these changes, but for a Czech Sign Language sign STÁT-SE/STALO. Mentioned study has its roots in analogical published paper examining the process of grammaticalisation of the sign HAPPEN in American Sign Language. Based on the research done on both Czech and foreign literature the hypothesis about semantics and morphological-syntactic aspects of given sign and about possible modifications of its forms (e.g. movement reduction) will be presented. The hypothesis will be verified by thorough research on the recordings of the Czech Sign Language production and by interviews with native speakers. Key words: Sign Language, Czech Sign Language, language change, grammaticalization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Buchtelová 3.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Buchtelová 348 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Buchtelová 271 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Hana Prokšová 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Klára Richterová 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB