velikost textu

Živelní katastrofy či technické havárie v knihovnách: případová srovnávací studie dvou knihoven zasažených povodní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Živelní katastrofy či technické havárie v knihovnách: případová srovnávací studie dvou knihoven zasažených povodní
Název v angličtině:
Natural disasters or technical accidents in libraries: a comparative case study of two libraries affected by the floods
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Melichová
Vedoucí:
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Id práce:
191551
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Živelná pohroma|katastrofa|povodeň|povodně|knihovna|škoda|fond|knihy|vybavení|dobrovolník|knihovník
Klíčová slova v angličtině:
Natural disaster|disaster|flood|floods|library|damage|collection|volunteer|librarian
Abstrakt:
Práce pojednává o srovnávací případové studii dvou knihoven, které byly zasaženy povodní v roce 2002. Pro práci byly vybrány dvě knihovny – Městská knihovna v Kralupech nad Vltavou a Husova knihovna v Modřanech. V úvodu se práce zabývá obecně živelnými katastrofami a jejich typologií. Podrobněji je zde zpracována živelná katastrofa povodeň. V této části se práce věnuje shrnutím poznatků a průběhu konkrétní povodně v roce 2002. V další kapitolách se věnuje případové srovnávací studii, kde jsou shrnuty poznatky ze dvou postižených knihoven. Tento výzkum je doplněn rozhovory s jednotlivými pracovníky knihoven, dobrovolníky a archivním tiskem, který zachycuje dobu okolo povodní. V závěru se práce věnuje srovnání knihoven, jak se vypořádaly s povodní a celkové vyhodnocení případové studie. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis deals with a comparative case study of two libraries affected by floods in the year 2002. For this work were selected two libraries – the Municipal Library in Kralupy nad Vltavou and the Hus Library in Modřany. In the introduction, work is devoted generally to natural disasters and their and their typology. In more detail, a natural disaster of the flood is treated here. This section summarizes the findings of a flood event in 2002. In the next chapters, the thesis deals with a comparative case study, which summarizes the findings from two affected libraries. This research is complemented by interviews with librarians, volunteers and the archive press, which captures the time around the floods. At the end of the thesis, the libraies are compared in the area of flood managemen, and the case study evalution is presented here. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Melichová 5.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Melichová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Melichová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 319 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Karolína Melichová 222 kB