velikost textu

Stolní hra jako stimulace logického myšlení u dětí ve věku 5 - 7 let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stolní hra jako stimulace logického myšlení u dětí ve věku 5 - 7 let
Název v angličtině:
Board game stimulating logical thinking of children aged 5 to 7 years
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Katrin Čtvrtníková
Vedoucí:
PhDr. Michaela Kaslová
Oponent:
Mgr. Jana Macháčková, Ph.D.
Id práce:
191543
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozvoj logického myšlení; uvažování, usuzování, strategie; dítě předškolního věku
Klíčová slova v angličtině:
developement of logical thinking; cogitation; deduction; strategy; preschool child
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce vychází z předpokladu, že děti ve věku 5-7 let jsou schopné hrát jednoduché stolní hry s pravidly. Cílem práce je zjistit, zda jsou děti v předškolním věku při řešení herních situací konkrétní hry „Goblíci jedlíci“ schopné uplatnit prvky logického myšlení. Pro ověření je využita metoda kvalitativního výzkumu. Bakalářská práce se opírá o kognitivní a vývojovou psychologii dítěte předškolního věku a o možnosti rozvoje dítěte v předmatematické gramotnosti. Teoretická část se zabývá především aspekty vývoje dítěte v předškolním věku, které úzce souvisí s tématem zadané práce a příslušnou teorií hry s pravidly. Praktická část je věnována realizaci výzkumu a zpracování dat. K detailnímu pozorování a k interpretaci dětských reakcí bylo využito videodokumentace, pro práci s daty, popis situací, tabelace a komparace. Závěr práce prezentuje jádro analýzy s diskuzí a je obohacen o doporučení pro praxi. Na sledovaném vzorku se prokázalo, že děti snadno chápou pravidla, hru hrají s chutí a většina dětí dané věkové skupiny je schopna po určité zkušenosti uplatnit prvky logického myšlení, přestože jejich dosavadní zkušenost v mateřské škole nebyla v tomto směru cíleně rozvíjena. Klíčová slova: rozvoj logického myšlení; uvažování, usuzování, herní strategie; dítě předškolního věku
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis supposed that the preschool children of the age 5-7 are able to play simple table games with rules. The goal is to investigate whether the preschool children in solving the game situations of a particular game„Goblíci jedlíci” are able to apply elements of logical thinking. The qualitative research has been used to prove it. The goal is based on the cognitive and development psychology of preschool age and on possibilities of pre-mathematical literacy. The teoretical part is focused on the preschool development in connection with the main topic of the thesis and the appropriate part of the game theory. The practical part contains the experiments and the data proceeding. For detailed observation and interpretation of the children´s reactions and for data processing, description of situations, tabulation and comparison the video documentation has been used. The conclusion contains the core of experiments analysis with disscusion, and recomendations for practice. The experiment proved that children easily understand the rules and play with interest and the majority of them e able to apply some elements of logical thinking after some experience eventhough this ability has not been developed in their previous preschool education. Keywords: logical thinking development; cogitation, reasoning , gema strategy; preschool child
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Katrin Čtvrtníková 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Katrin Čtvrtníková 752 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Katrin Čtvrtníková 561 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Kaslová 304 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Macháčková, Ph.D. 429 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB