velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou DMO

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou DMO
Název v angličtině:
Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with the Diagnosis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Václav Šňupárek
Vedoucí:
Mgr. Lenka Satrapová
Oponent:
Mgr. Svatava Neuwirthová
Id práce:
191529
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dětská mozková obrna, DMO, spastická diplegie, spastická diparéza, fyzioterapie, spasticita
Klíčová slova v angličtině:
Cerebral palsy, CP, spastic diplegia, physiotherapy, spasticity
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou DMO Cíl: Cílem této práce bylo zpracovat teoretické předpoklady k vedení úspěšné terapie pacientů s dětskou mozkovou obrnou a jejich uvedení v praxi během terapií pacienta s touto diagnózou. Souhrn: Tato práce se zabývá dětskou mozkovou obrnou. Práce má dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je definována dětská mozková obrna a její formy, je popsána epidemiologie i etiologie a rizikové faktory. Jsou přiblíženy způsoby a metody na základě kterých je dětská mozková obrna diagnostikována. Další kapitoly se věnují léčbě dětské mozkové obrny, a na základě důkladné rešeršní práce jsou uvedeny poznámky k efektivitě jednotlivých způsobů a metod. Jako hlavní jsou představeny rehabilitační metody s důrazem na práci fyzioterapeuta. V praktické části je zpracována kazuistika péče o pacienta s diagnózou dětská mozková obrna. Tato část obsahuje anamnézu, vstupní kineziologický rozbor a denní terapie zakončené výstupním kineziologickým rozborem. Závěrem jsou shrnuty výsledky a efekt terapie. Podklady pro zpracování praktické části byly získány během zahraniční stáže v Dominiek Savio Instituut v Gits, Belgie v období 21. 5. – 8.6. 2018. Klíčová slova: Dětská mozková obrna, DMO, spastická diplegie, spastická diparéza, fyzioterapie, spasticita
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis name: Case Study of a Patient with Cerebral Palsy Goals: Goal of this work is to present theoretical requirements for leading a succesful therapy of patients diagnosed with cerebral palsy and to apply these findings in a therapy of a patient with cerebral palsy. Summary: This work is divided into two parts – theoretical and practical. In theoretical part there is defined cerebral palsy and its forms, there is described epidemiology, etiology and risk factors associated with cerebral palsy. There are presented methods and procedures based on which is the diagnosis of cerebral palsy made. The latter chapters are focused on treating patients with cerebral palsy, and based on thorough study of articles and other literature are added comments regarding effectivity of selected procedures and methods. Mainly rehabilitational methods are presented with emphasis on physiotherapy. There is a complete case study of a patient with cerebral palsy in the practical part. This part is consisted of anamnesis, entry physiotherapeutical examination, individual therapeutical sessions followed by exit physiotherapeutical examination. At the end there are the results and evaluation of the effects of the therapy. Empirical evidence based on which was this thesis made was collected during an internship in Dominiek Savio Instituut in Gits, Belgium in 21. 5. – 8.6. 2018. Keywords: Cerebral palsy, CP, spastic diplegia, physiotherapy, spasticity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Šňupárek 11.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Václav Šňupárek 12.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Šňupárek 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Šňupárek 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Satrapová 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Svatava Neuwirthová 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB