velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta s diagnozou morbus Crohn

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta s diagnozou morbus Crohn
Název v angličtině:
Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with the Diagnosis Morbus Crohn
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Kautzová
Vedoucí:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Oponent:
Mgr. Iva Zinková
Id práce:
191516
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Crohnova choroba, pánev, syndrom kostrče a pánevního dna, fyzioterapie, funkční poruchy pohybového systému, visceromotorické vztahy
Klíčová slova v angličtině:
Crohn´s disease, pelvic, coccyx and pelvic floor syndrome, physiotherapy, functional disorder of the locomotor system, viscerosomatic relations
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou morbus Crohn Cíl: Cílem bakalářské práce je teoretické zpracování diagnózy Crohnovy nemoci, fyzioterapeutických vyšetřovacích a terapeutických metod a samozřejmě také praktický návrh a aplikace terapie přizpůsobené přímo na zdravotní stav pacientky. Metody: Bakalářská práce byla zpracována na základě čtyřtýdenní praxe, probíhající v Revmatologickém ústavu v Praze. Teoretická část práce odpovídá literární rešerši odborných publikací a článků v české i zahraniční literatuře, týkající se výše zmíněného problému. Tato část obsahuje nejen teoretické poznatky o Crohnově nemoci, ale také funkční vlivy poškozených orgánů na pohybový aparát a vyšší etáže řízení. Vyšetřovací a terapeutické metody, které souvisí s diagnostikou a terapií Crohnovy nemoci a problémy s ní spojenými. Informace byly dohledávány v místních knihovnách, elektronických zdrojích a některé z nich odpovídají i osobnímu sdělení odborníků ve své profesi, s nimiž jsem měla tu čest se setkat. Praktická část byla navržena a sestavena mnou (autorkou bakalářské práce) a konzultována s vedoucí pracoviště a později také s vedoucí práce. Využila jsem metody terapie měkkých tkání, metodu Ludmily Mojžíšové, Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci a Senzomotorickou stimulaci. Výsledky: Cíl práce byl naplněn. Získané informace a jejich aplikace vedly k subjektivnímu i objektivnímu zlepšení stavu pacientky. Klíčová slova: Crohnova choroba, pánev, syndrom kostrče a pánevního dna, fyzioterapie, funkční poruchy pohybového systému, visceromotorické vztahy
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Case study of physiotherapy treatment of a patient with the dignosis Crohn´s disease Objective: The aim of the bachelor thesis is theoretical processing of the diagnosis of Crohn's disease, physiotherapeutic examination and therapeutic methods and, of course, also the practical layout and application of therapy that is suitable to patient's medical condition. Methods: The bachelor thesis was elaborated on the basis of four-week practice, which took place in the Rheumatology Institute in Prague. The theoretical part of the thesis corresponds to the literature search of Czech and foreign professional publications and articles concerning the above- mentioned issue. This part contains not only theoretical knowledge about Crohn's disease, but also functional effects of damaged organs on the locomotor system and higher management levels. Examination and therapeutic methods related to the diagnosis and therapy of Crohn's disease and problems associated with it. The pieces of information were searched in local libraries, electronic resources, and some of them also correspond to the personal communication of experts in their field, with whom I had the privilege to meet. The practical part was designed and compiled by me (the author of the bachelor thesis) and was consulted with the head of the department and later also with the supervisor of the thesis. I used soft tissue therapy methods, Ludmila Moses' method, Proprioceptive neuromuscular facilitation and Sensomotor stimulation. Results: The goal of the work has been fulfilled. The obtained information and their application led to subjective and objective improvement of the patient´s condition. Klíčová slova: Crohn ´s disease, pelvic, coccyx and pelvic floor syndrome, physiotherapy, functional disorder of the locomotor system, viscerosomatic relations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Kautzová 838 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Kautzová 225 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Kautzová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Kautzová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Zinková 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB