velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ischemická cévní mozková příhoda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ischemická cévní mozková příhoda
Název v angličtině:
Case report of physiotherapeutic care of patient with diagnosis ischemic stroke
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Adéla Weissová
Vedoucí:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Oponent:
Mgr. Štěpánka Křížková
Id práce:
191512
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cévní mozková příhoda, ischémie, spasticita, hemiparéza, fyzioterapie, rehabilitační péče
Klíčová slova v angličtině:
stroke, ischemic, spasticity, hemiparesis, physiotherapy, rehabilitation care
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ischemická cévní mozková příhoda Cíle: Cílem této práce je zpracování kazuistiky u pacienta s diagnózou ischemická cévní mozková příhoda a shrnutí teoretických poznatků týkajících se tohoto onemocnění. Metody: Práce je rozdělena na obecnou a praktickou část. V obecné části se zaměřuji na popsání teoretických východisek této diagnózy za pomoci odborné literatury, především na její etiopatogenezi, klinickou symptomatiku a léčebnou rehabilitaci u pacientů po prodělání tohoto onemocnění. V praktické části je zpracována kazuistika pacienta, s kterým jsem měla možnost spolupracovat během souvislé odborné praxe na rehabilitačním lůžkovém oddělení v Oblastní nemocnici v Kladně v termínu 21.1. – 15.2. 2019. Kazuistika obsahuje vyšetření pacienta, navržení terapie dle vstupních hodnot, aplikaci daných terapií a zhodnocení následného efektu terapeutického působení na fyzický a psychický stav pacienta. Výsledky: Pacient během terapií zaznamenal výrazná zlepšení především v oblasti samostatnosti a soběstačnosti při vykonávání běžných denních činností. Tohoto zlepšení bylo dosaženo zejména kvůli zvýšení rozsahu hybnosti paretických segmentů. Klíčová slova: cévní mozková příhoda, ischémie, spasticita, hemiparéza, fyzioterapie, rehabilitační péče
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Case report of physiotherapeutic care of patient with diagnosis ischemic stroke. Objectives: The main goal of this thesis is to elaborate a case study of patient after ischemic stroke, and to summarize theoretical knowledge regarding this diagnosis. Methods: The thesis is divided into general and special part. In the general part I focus on describing the theoretical basis of this diagnosis with the help of literature, especially on its etiopathogenesis, clinical symptomatics and rehabilitation cure of patients after this disease. The practical part includes case report of the patient with whom I had the opportunity to cooperate during a continuous practice in the regional hospital in Kladno in the term - 21.1. - 15.2. 2019. The case report include the input analysis of the patient, the suggestion of the therapy according to the input values, the application of the given therapies and the evaluation of the subsequent effect of the therapeutic action on the physical and mental condition of the patient. Results: The patient’s health condition improved during the therapies. Effect of the therapy was an improvement of the patient’s self-sufficiency and self-reliance in routine daily activities. This improvement was due to the increase in the movement of the paretic segments. Key words: stroke, ischemic, spasticity, hemiparesis, physiotherapy, rehabilitation care
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adéla Weissová 2.71 MB
Stáhnout Příloha k práci Adéla Weissová 840 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adéla Weissová 342 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adéla Weissová 261 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 442 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Štěpánka Křížková 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB