velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spondylodiscitida po spondylodéze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spondylodiscitida po spondylodéze
Název v angličtině:
The case study of physiotherapeutic treatment of the patient with a diagnosis of spondylodiscitis after spondylodesis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolina Bolková
Vedoucí:
Mgr. Dana Andrlíková
Oponent:
Mgr. Helena Vomáčková
Id práce:
191488
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fyzioterapie, páteř, spondylodiscitida, spondylodéza, kazuistika, terapie
Klíčová slova v angličtině:
physiotherapy, spine, spondylodiscitis, spondylodesis, case study , therapy
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spondylodiscitida po spondylodéze Autor: Karolina Bolková Vedoucí práce: Mgr. Dana Andrlíková Cíl práce: Cílem této práce je zpracování kazuistiky pacientky po spondylodéze pro spondylodiscitidu. V této práci budou popsány teoretické podklady týkající se pacientčiny diagnózy a vybrané možnosti operační léčby a budou zmíněny další léčebné a terapeutické postupy vzhledem k diagnóze. Metody: Závěrečná práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a speciální. První část se věnuje anatomii, kineziologii a biomechanice páteře a zabývá se poznatky o spondylodiscitidě a možnostmi její léčby. Speciální část obsahuje vstupní a výstupní kineziologický rozbor konkrétního pacienta a zahrnuje podrobný popis všech terapeutických jednotek, zpracovaných po dobu konání souvislé odborné praxe ve Vršovické zdravotní a. s. pod vedením Mgr. Heleny Voráčové. Výsledky: Využité terapeutické metody péče byly účinné a u pacientky došlo v průběhu terapie k celkovému zlepšení jejího zdravotního stavu, což dokazuje závěrečné srovnání výsledků kineziologických rozborů. Klíčová slova: fyzioterapie, páteř, spondylodiscitida, spondylodéza, kazuistika, terapie
Abstract v angličtině:
Abstrakt Title of thesis: The case study of physiotherapeutic treatment of the patient with a diagnosis of spondylodiscitis after spondylodesis Author: Karolina Bolková Head of the thesis: Mgr. Dana Andrlíková Objective: The purpose of this thesis is to processing a case report of patient after spondylodesis for spondylodiscitis. This thesis will describe the theoretical background of the patient diagnosis and selected surgical treatment options and other therapeutic procedures will be mentioned for the diagnosis. Method: The bachelor thesis consists of two parts - theoretical and special. The first part describe anatomy, kinesiology and biomechanics of the spine and deals with the knowledges about spondylodiscitis and the possibilities of its treatment. The special part contains an in-and-out kinesiological analysis of a particular patient and includes a detailed description of all the therapeutic units processed during the period of continuous bachelor practice in Vršovická zdravotní a. s. under the supervision of Mgr. Helena Voráčová. Results: The physiotherapeutic methods used were effective and the patient showed a overall improvement in her condition during therapies, as is evidenced by the final comparison of kinesiological analysis results. Key words: physiotherapy, spine, spondylodiscitis, spondylodesis, case study , therapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolina Bolková 2.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolina Bolková 773 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolina Bolková 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolina Bolková 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dana Andrlíková 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Helena Vomáčková 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB