velikost textu

Prorocký model katecheze jako reakce na otázky naší doby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prorocký model katecheze jako reakce na otázky naší doby
Název v angličtině:
Prophetic model of catechesis as a response to the questions of our time
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Krbec
Vedoucí:
ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
Oponent:
Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Id práce:
191474
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prorok, Ježíš z Nazareta, znamení doby, katecheze, svědectví, Druhý vatikánský koncil, současný svět, křesťanské společenství, angažovanost, pepež František
Klíčová slova v angličtině:
prophet, Jesus of Nazareth, signs of the times, catechesis, Second Vatican Council, today's world, Christian community, commitment, Pope Francis
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce „Prorocký model katecheze jako reakce na otázky naší doby“ zpracovává téma dějinně-prorockého modelu katecheze. Ve studijní části práce je model uchopen v kontextu biblického pojetí proroctví dovršeného v osobě Ježíše z Nazareta a jako jeden z projevů účasti pokřtěných na Kristově prorockém úřadu, realizovaném v celku evangelizačního poslání církve. Jeho vnímavost vůči sociálním podnětům, důraz kladený na malá křesťanská společenství a nárok na křesťanskou angažovanost jsou nahlédnuty v rozsahu sociální nauky církve a jejího vývoje po 2. vatikánském koncilu. Autorská část práce představuje původní katechezi na aktuální společenské téma, čtené prizmatem evangelia a křesťanské víry. Předložením tématu členům dvou malých společenství a vyhodnocením výsledků setkání má být dosaženo cíle práce, kterým je ukázat, jak může dějinně-prorocký model katecheze pomoci dospělým věřícím porozumět „znamením doby“ a přispět k růstu společenství křesťanů.
Abstract v angličtině:
Abstract The Diploma thesis “Prophetic model of catechesis as a response to the questions of our time” examines the theme of the historical-prophetic model of catechesis. The study part of the work looks at the model in the context of the biblical concept of prophecy consummated in the personality of Jesus of Nazareth and as one of the manifestations of the participation of those baptised in Christ’s prophetic office, realised in the evangelical mission of the Church. His sensitivity to social challenges, the emphasis laid on small Christian communities, and the entitlement to Christian engagement are viewed within the scope of the Social Doctrine of the Church and its development after the Second Vatican Council. The authorial part of the work presents original catechesis to the current social topic, read through the prism of gospel and Christian belief. The objective of the work is to show how the historical-prophetic model of catechesis can help adult believers understand the “signs of the times” and contribute to the growth of Christian community. The objective is to be achieved by submitting the topic to the members of two small communities and evaluating the results of the meeting.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Krbec 3.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Krbec 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Krbec 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. 152 kB