velikost textu

Le pronom on en français et ses équivalents en tchèque et en espagnol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Le pronom on en français et ses équivalents en tchèque et en espagnol
Název v češtině:
Francouzské zájmeno on a jeho protějšky v češtině a španělštině
Název v angličtině:
French pronoun on and its counterparts in Czech and Spanish
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alžběta Vítková
Vedoucí:
PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Id práce:
191466
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Francouzská filologie — Hispanistika (FF HP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
Francouzština|španělština|zájmeno on|překlad|InterCorp|vágní referent|determinace
Klíčová slova v angličtině:
French|Spanish|pronoun on|translation|InterCorp|vague pronoun reference|determination
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Le pronom on en français et ses équivalents en tchèque et en espagnol se zabývá pluralitou referentů zájmena on ve francouzštině, a to zejména třemi stupni jejich determinace. Teoretická část představuje různé pohledy na toto zájmeno a jeho význam, naznačen je jeho historický vývoj i možnosti překladu do češtiny a španělštiny. Korpusový výzkum na korpusu InterCorp ukázal, že ačkoli ekvivalenty v těchto dvou jazycích ve většině případů nespadají do stejného formálního typu vyjádření, ve více než polovině případů se shodují ve stupni determinace. Z výzkumu vyplývá, vágní referent zájmena on vykazuje jistou závislost na typu textu a bezprostředním i širším kontextu, přesto jej nelze ve všech případech objektivně určit. Zároveň je patrná tendence právních textů užívat neosobní vyjádření, tedy nejnižší stupeň determinace, zatímco v beletristických textech jsou stupně determinace rozloženy téměř rovnoměrně.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis French pronoun on and its counterparts in Czech and Spanish deals with the referential plurality of the French pronoun on. A special attention is paid to the degree of reference’s determination. The theoretical part presents different perspectives of the study of this pronoun and of its meaning. Then, evolution of its use as well as types of its counterparts in Czech and Spanish are introduced. The empirical part analyses data excerpted from the parallel corpus InterCorp. It demonstrates that counterparts in Czech and Spanish are usually classified in different formal types. However, the degrees of reference determination in Czech and Spanish correspond in more than a half of instances. Research shows that the reference’s determination is defined by the context (immediate, large and extralinguistic as well), nevertheless an objective universal determination remains impossible. Moreover, legal texts tend to employ the lowest degree of determination while the degrees of determination in fiction seem to be quite equally spread.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Vítková 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alžběta Vítková 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alžběta Vítková 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. 396 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. 494 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB