velikost textu

Vzdělávání budoucích učitelů v oblasti ICT

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání budoucích učitelů v oblasti ICT
Název v angličtině:
Education of teacher students in the field of ICT
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Štefáčková
Vedoucí:
PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Martin Adamec, Ph.D.
Id práce:
191465
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie — pedagogika (N IT-PG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pregraduální příprava učitelů, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, ICT, postoje
Klíčová slova v angličtině:
Pre-graduate teacher training, Digital Education Strategy for 2020, ICT, attitudes
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání budoucích učitelů v oblasti ICT. Teoretická část se zabývá zmapováním současné podoby pregraduální přípravy učitelů zaměřenou na výuku ICT předmětů u neoborových studentů. Seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu ICILS 2013, které se tematicky týkají práce a se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020. Tato strategie by měla ovlivnit budoucí přípravu učitelů v oblasti ICT a celkové pojetí výuky ICT na školách. Empirická část je zaměřena na kvantitativní dotazníkové šetření, uskutečněné na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Výzkum zjišťoval zda jsou studenti vzdělávání v oblasti ICT, zda jsou vedeni k používání ICT, zda mají o oblast ICT zájem. Výuka ICT předmětů není na Pedagogické fakultě povinná a proto jsou v této oblasti vzděláváni jen ti studenti, kteří o to mají sami zájem. Práce obsahuje kapitolu doporučení pro praxi, která mimo jiné obsahuje i aktuální podobu plnění bodu č. 3. Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů, ze Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. KLÍČOVÁ SLOV Pregraduální příprava učitelů, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, ICT, postoje,učitel, ICILS
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the problematics of education of teacher students in the field of ICT. The theoretical part focuses on mapping of the current situation of the pregraduate qualification in the field of ICT of teacher students that do not study ICT as their specialty. It presents the results of the ICILS 2013 research, which are connected to the Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 (Digital Education Strategy for 2020). This program should affect the qualification in the field of ICT of teacher students and the whole concept of teaching ICT in schools. The empirical part focuses on quantitative questionnaire research carried out at the Faculty of Education, Charles University. The goal of the research was to find out if the students are being educated in the field of ICT; if they are being encouraged to use ICT, and if they are interested in ICT. ICT subjects are not compulsory at the Faculty of Education, thus the only students that are being educated in these subjects are those ones who show interest and choose them as elective courses. The thesis includes a chapter on suggestions for practical use, which among other includes the current form of fulfillment of item 3 from the Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (Digital Education Strategy for 2020) - Provide conditions for development of digital literacy and informative thinking of teachers. KEYWORDS Pre-graduate teacher training, Digital Education Strategy for 2020, ICT, attitudes, teacher, ICILS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Štefáčková 4.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Štefáčková 356 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Štefáčková 281 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Adamec, Ph.D. 284 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. 152 kB