velikost textu

Celoživotní vzdělávání pro učitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Celoživotní vzdělávání pro učitele
Název v angličtině:
Lifelong learning for teachers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Šimonová
Vedoucí:
PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Id práce:
191464
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Celoživotní vzdělávání|učitel|formy|cíle|kompetence|motivace
Klíčová slova v angličtině:
Lifelong learning|teacher|forms|goals|competencies|motivation
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Cílem této práce je získat poznatky ohledně dalšího vzdělávání učitelů. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů k tématu, legislativní vymezení, cíle, formy dalšího vzdělávání učitelů a jeho efektivitu. Dále způsoby, jak si učitelé další vzdělávání vybírají, a co je k němu motivuje. Také instituce, které další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťují. Cíle práce v této části byly naplněny. Druhá část se zaměřuje na výzkumné otázky ohledně chápání pojmu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jeho forem, preferencí při výběru a podpory vedením školy. Pro sběr dat ve výzkumné části byla využita metoda polostrukturovaného rozhovoru. Cíle práce v této části byly částečně naplněny.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The purpose of this paper is to gain knowledge about further teacher education. The paper is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part contains definitions connected with the topic, legislative definition, goals and forms of further education of teachers and effectiveness. Further it deals with the ways how teachers choose their further education and what motivates them. It also presents the institutions that provide further education of pedagogical staff. The purposes of this part have been fulfilled. The second part focuses on research questions understanding the term of further education of pedagogical workers, its forms, the selection preferences and support from school management. The semi-structured interview method was used to get answers in the research part. The purposes of this part have been partially fulfilled.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Šimonová 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Šimonová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Šimonová 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 254 kB