text size

The impact of CNB's exchange rate commitment on Czech exports

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
The impact of CNB's exchange rate commitment on Czech exports
Title (in czech):
Dopad kurzového závazku ČNB na český export
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Jiří Teichman
Supervisor:
Mgr. Michal Paulus
Opponent:
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Thesis Id:
191438
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics (N6201)
Study branch:
Economics and Finance (NEF)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
16/01/2019
Defence result:
Excellent (A)
Language:
English
Keywords (in czech):
export, fixní směnný kurz, monetární politika, metoda syntetických kontrol
Keywords:
export, fixed exchange rate, monetary policy, synthetic control method
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce vyhodnocuje efekt kurzového závazku České národní banky na český sektorální export. Díky tomu ukazuje, jak mohou nekonvenční měnové politiky ovlivnit export. K vyhodnocení dopadu intervencí používáme metodu syntetických kontrol. Tato metoda sestaví syntetický export pro Českou repub- liku z dat podobných zemí, které nebyly ovlivněné intervencemi, a porovná je se skutečnými českými exporty v období po intervencích. Očekáváme pozitivní efekt kurzového závazku České národní banky na český export, protože inter- vence zapříčinily podhodnocení koruny, které zvýšilo poptávku po českém zboží v zahraničí. Dále očekáváme pozitivní dopad stabilního směnného kurzu s eu- rozónou, protože exportéři budou vystaveni nižší nejistotě. Pouze pro polovinu exportních sektorů ukazují výsledky pozitivní dopad intervencí. Kladný efekt stabilního směnného kurzu nebyl potvrzen, protože dopad na země eurozóny byl v některých katergoriích nižší než na zbylé země. Výsledky pro celkový sek- torální export byly stabilní napříč různými specifikacemi modelu a byly pod- pořeny výsledky analýz pro české bilaterální exporty do největších destinací. Nejdůležitějším přínosem této práce je aplikace metody syntetických kontrol na celkové sektorální exporty, pro které dříve nebyla využita. Jelikož metoda fun- govala dobře, dává výzkumníkům užitečný nástroj pro vyhodnocování dopadu různých zákonů a událostí na export. Klasifikace JEL E42, E52, E58, F14, F17, F31 Klíčová slova export, fixní směnný kurz, monetární poli- tika, metoda syntetických kontrol E-mail autora teichji@gmail.com E-mail vedoucí ho práce michal.paulus@fsv.cuni.cz
Abstract:
Abstract The thesis evaluates the effect of Czech National Bank’s exchange rate commit- ment on Czech sectoral exports. Thus, we show how unconventional monetary policies could affect the exports. To assess the impact of interventions, we use Synthetic Control Method. The method constructs synthetic Czech exports from data of comparable countries that were not under the policy of inter- est and compares them to observed Czech exports following the interventions. We expect a positive effect of Czech National Bank’s commitment on Czech exports, because the interventions resulted in the undervaluation of koruna causing a higher demand for Czech goods abroad. Additionally, the exporters should benefit from reduced uncertainty caused by no exchange rate volatility with the euro area. The results showed a positive impact of interventions only in half of the export sectors. The positive effect of a stable exchange rate is not confirmed, because the effect on the euro area countries in some categories was smaller than for the other countries. The results for total sectoral exports were stable across model specifications and confirmed by analysis of Czech bi- lateral sectoral exports to the largest destinations. The significant contribution of this thesis is application of Synthetic Control Method on total sectoral ex- ports, which was not done before. The method performed well, therefore it gives researchers a useful tool for evaluating the impact of policies and events on exports. JEL Classification E42, E52, E58, F14, F17, F31 Keywords export, fixed exchange rate, monetary policy, synthetic control method Author’s e-mail teichji@gmail.com Supervisor’s e-mail michal.paulus@fsv.cuni.cz
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jiří Teichman 6.04 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Jiří Teichman 56.17 MB
Download Abstract in czech Bc. Jiří Teichman 110 kB
Download Abstract in english Bc. Jiří Teichman 109 kB
Download Supervisor's review Mgr. Michal Paulus 283 kB
Download Opponent's review PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. 111 kB
Download Defence's report prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB