velikost textu

The impact of CNB's exchange rate commitment on Czech exports

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The impact of CNB's exchange rate commitment on Czech exports
Název v češtině:
Dopad kurzového závazku ČNB na český export
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jiří Teichman
Vedoucí:
Mgr. Michal Paulus
Oponent:
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Id práce:
191438
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
export, fixní směnný kurz, monetární politika, metoda syntetických kontrol
Klíčová slova v angličtině:
export, fixed exchange rate, monetary policy, synthetic control method
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce vyhodnocuje efekt kurzového závazku České národní banky na český sektorální export. Díky tomu ukazuje, jak mohou nekonvenční měnové politiky ovlivnit export. K vyhodnocení dopadu intervencí používáme metodu syntetických kontrol. Tato metoda sestaví syntetický export pro Českou repub- liku z dat podobných zemí, které nebyly ovlivněné intervencemi, a porovná je se skutečnými českými exporty v období po intervencích. Očekáváme pozitivní efekt kurzového závazku České národní banky na český export, protože inter- vence zapříčinily podhodnocení koruny, které zvýšilo poptávku po českém zboží v zahraničí. Dále očekáváme pozitivní dopad stabilního směnného kurzu s eu- rozónou, protože exportéři budou vystaveni nižší nejistotě. Pouze pro polovinu exportních sektorů ukazují výsledky pozitivní dopad intervencí. Kladný efekt stabilního směnného kurzu nebyl potvrzen, protože dopad na země eurozóny byl v některých katergoriích nižší než na zbylé země. Výsledky pro celkový sek- torální export byly stabilní napříč různými specifikacemi modelu a byly pod- pořeny výsledky analýz pro české bilaterální exporty do největších destinací. Nejdůležitějším přínosem této práce je aplikace metody syntetických kontrol na celkové sektorální exporty, pro které dříve nebyla využita. Jelikož metoda fun- govala dobře, dává výzkumníkům užitečný nástroj pro vyhodnocování dopadu různých zákonů a událostí na export. Klasifikace JEL E42, E52, E58, F14, F17, F31 Klíčová slova export, fixní směnný kurz, monetární poli- tika, metoda syntetických kontrol E-mail autora teichji@gmail.com E-mail vedoucí ho práce michal.paulus@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis evaluates the effect of Czech National Bank’s exchange rate commit- ment on Czech sectoral exports. Thus, we show how unconventional monetary policies could affect the exports. To assess the impact of interventions, we use Synthetic Control Method. The method constructs synthetic Czech exports from data of comparable countries that were not under the policy of inter- est and compares them to observed Czech exports following the interventions. We expect a positive effect of Czech National Bank’s commitment on Czech exports, because the interventions resulted in the undervaluation of koruna causing a higher demand for Czech goods abroad. Additionally, the exporters should benefit from reduced uncertainty caused by no exchange rate volatility with the euro area. The results showed a positive impact of interventions only in half of the export sectors. The positive effect of a stable exchange rate is not confirmed, because the effect on the euro area countries in some categories was smaller than for the other countries. The results for total sectoral exports were stable across model specifications and confirmed by analysis of Czech bi- lateral sectoral exports to the largest destinations. The significant contribution of this thesis is application of Synthetic Control Method on total sectoral ex- ports, which was not done before. The method performed well, therefore it gives researchers a useful tool for evaluating the impact of policies and events on exports. JEL Classification E42, E52, E58, F14, F17, F31 Keywords export, fixed exchange rate, monetary policy, synthetic control method Author’s e-mail teichji@gmail.com Supervisor’s e-mail michal.paulus@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Teichman 6.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jiří Teichman 56.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Teichman 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Teichman 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Paulus 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB