velikost textu

Pedagogický odkaz Carla Orffa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pedagogický odkaz Carla Orffa
Název v angličtině:
The pedagogical legacy of Carl Orff
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Ševčíková
Vedoucí:
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Markéta Pelzová
Id práce:
191404
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Carl Orff|hudební výchova|hudebně-pedagogická činnost|Schulwerk|Orffův odkaz
Klíčová slova v angličtině:
Carl Orff|music education|musical-pedagogical activities|Schulwerk|Orff's legacy
Abstrakt:
Abstrakt Tématem bakalářské práce je pedagogický odkaz Carla Orffa, jelikož tento hudební pedagog a skladatel vytvořil významnou metodu práce v hudební výchově známou jako „Schulwerk,“ kterou učitelé využívají dodnes. Práce obsahuje pouze teoretickou část zabývající se osobním i skladatelským životem Carla Orffa a rozborem jeho nejslavnějších děl. Dále se soustředí na historii Orffovy metody, Orffův instrumentář, tedy nástroje využívané v hudební praxi a úvod do díla i samotnou pětisvazkovou publikaci „Musik für Kinder,“ která je důležitá při hudebně-pedagogické činnosti. Práce se rovněž zabývá světovou úrovní Orffovy školy, poté pak i rozvojem hudebně-pedagogických myšlenek Carla Orffa jak v bývalém Československu, tak i v České republice (Česká Orffova společnost). V konečné části se práce zaměřuje na Orffův institut v Salcburku a využití Orffovy metody při práci s handicapovanými jedinci. Cílem teoretické části bylo přinést ucelené teoretické poznatky o hudebně- pedagogické činnosti Carla Orffa a pro zpestření nabídnout i praktickou ukázku práce v hudební výchově vycházející z jeho myšlenek. V teoretické části jsou využívány kvalitní a dostupné publikace, webové stránky a články v časopisech. Výsledkem bakalářské práce je ucelená teoretická část zprostředkovávající veškeré poznatky o hudebně-pedagogické činnosti Carla Orffa. Celkovým přínosem bakalářské práce by měl být široký zdroj teoretických poznatků a z nepatrné části i praktických aktivit vycházejících z hudebně-pedagogické činnosti Carla Orffa. Klíčová slova Carl Orff, hudební výchova, hudebně-pedagogická činnost, Schulwerk, Orffův odkaz
Abstract v angličtině:
Abstract The main theme of this bachelor thesis is pedagogical legacy of Carl Orff, because this music educator and composer has created an important method of work in musical education known as "Schulwerk" which teachers use up to the present. The bachelor thesis contains only the theoretical part which deals with his personal life and his life as a composer. On top of that, it analysis his most famous works. Furthermore, there is focus on history of Orff´s method, Orff´s instrumental, the instruments used in musical practice and the introduction to work of art and a five-volume publication „Musik für Kinder“ too which is important for musical-pedagogical activities. Bachelor thesis deals with the world level of Orff´s school too, after then development of musical-pedagogical Carl Orff´s thoughts both in the former Czechoslovakia and in the Czech Republic (Czech Orff society). In the last part of bachelor thesis, there is focus on Orff institute in Salzburg and the use of Orff´s method in working with handicapped people. The aim of the theoretical part was to provide comprehensive theoretical knowledge of Carl Orff's musical-pedagogical activities and for the variegation demonstrate a practical demonstration of work in music education based on his ideas. In the theoretical part high-quality and accessible publications, websites and articles in magazines are used. The result of the bachelor thesis is a comprehensive theoretical part of all the knowledge about Carlo Orff's musical-pedagogical activities. The overall contribution of the bachelor thesis should be a broad source of theoretical knowledge and from a small part of practical activities based on Carlo Orff's musical- pedagogical work too. Keywords Carl Orff, music education, musical-pedagogical activities, Schulwerk, Orff's legacy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Ševčíková 6.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Ševčíková 263 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Ševčíková 258 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Pelzová 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 248 kB