velikost textu

Syndrom vyhoření v profesi učitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syndrom vyhoření v profesi učitele
Název v angličtině:
Burnout syndrome in the teacher´s profession
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Gabriela Skorková
Vedoucí:
PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivana Tvrzová
Id práce:
191402
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní zátěž|psychohygiena|stres|syndrom vyhoření|učitelská profese
Klíčová slova v angličtině:
burnout syndrome|psychohygiene|stress|teaching profession|workload
Abstrakt:
Abstrakt Autorka bakalářské práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření v kontextu učitelské profese, jíž ve své práci definuje na základě odborné literatury a popisuje její určitá specifika, jednotlivé vývojové fáze v profesi učitele, dále pedagogickou činnost a psychickou zátěž v pracovním procesu spolu s jejími faktory. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části autorka shrnuje problematiku učitelské profese z pohledu pedeutologie a zabývá se pracovní zátěží učitele a specifiky v jednotlivých vývojových profesních fázích, výkonem profese, psychickou zátěží učitele a následně i samotným syndromem vyhoření, jeho definicí, znaky, jednotlivými fázemi a preventivním opatřením. V praktické části je vyhodnocen empirický výzkum, který bude proběhl formou dotazníkového šetření. Kvantitativní výzkum je doplněn o individuální rozhovory. Cílem této bakalářské práce je prozkoumat psychickou pracovní zátěž v profesi učitele a dále rizika, která vedou ke vzniku syndromu vyhoření v tomto povolání a navrhnout jak lze tomuto negativnímu jevu předejít. V závěru autorka shrnuje teoretické poznatky a empirická zjištění a navrhuje doporučení pro prevenci syndromu vyhoření v učitelské profesi.
Abstract v angličtině:
Abstract The author of the bachelor thesis deals with the issue of burnout syndrome in the context of the teaching profession, which defines in its work on the basis of professional literature and describes its specifics, individual development phases in the teacher's profession, pedagogical activity and psychological stress in the work process together with its factors. The bachelor thesis is divided into theoretical part and practical part. In the theoretical part, the author summarizes the issue of the teaching profession from the point of view of pedeutology and deals with the workload of the teacher and specifics in the individual developmental professional phases, the profession, the psychological burden of the teacher and consequently also the burnout syndrome itself, its definitions, features, phases and preventive measures. In the practical part is evaluated empirical research, which will be carried out in the form of a questionnaire. Quantitative research is complemented by individual interviews. The aim of this bachelor thesis is to examine the psychological workload in the teacher's profession and the risks that lead to burnout syndrome in this profession and to suggest how this negative phenomenon can be. In conclusion, the author summarizes theoretical knowledge and empirical findings and proposes recommendations for the prevention of burnout syndrome in the teaching profession.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Skorková 1.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Gabriela Skorková 335 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Skorková 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Skorková 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivana Tvrzová 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 260 kB