velikost textu

Výzkum pro tvorbu identity značky Fit&Body

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výzkum pro tvorbu identity značky Fit&Body
Název v angličtině:
Research for brand identity Fit&Body
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Hladišová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Ruda
Oponent:
Mgr. Michal Holánek
Id práce:
191389
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
identita značky, logo, slogan, název, barvy, typografie, rozhovor
Klíčová slova v angličtině:
brand identity, logo, slogan, title, color, typography, interview
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Výzkum pro tvorbu identity značky Fit&Body Cíle práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření finální podoby značky pro studio nabízející masáže a cvičení a její odlišení od konkurence. Dílčími úkoly k dosažení hlavního cíle jsou analýza značek konkurence, analýza značky Fit&Body, rozhovory s klienty studia a s odborníky a následná na implementace poznatků do značky na základě výzkumu. Metody: Pro dosažení cíle práce byly použity tyto metody: * analýza značek konkurence, * analýza vytvořené značky Fit&Body, * individuální hloubkový rozhovor. Výsledky: Na základě výsledků rozhovorů s klienty a odborníky došlo ke změně některých prvků značky. Zachován zůstal název Fit&Body spolu se stejným fontem. Úplně byl nahrazen původní slogan „Aby záda nebolela.“ novým sloganem „Pro zdravá záda.“. Logo byl změněno pouze částečně. Původní styl loga zůstal zachován, odstraněn byl červený lístek s nápisem „krása“ a nápisy ve žlutém a zeleném lístku byly nahrazeny slovem „cvičení“ a „masáže“. Nová podoba značky tak přímo odkazuje na nabízené služby a zaměření na záda, což původní verze neměla. Klíčová slova: identita značky, logo, slogan, název, barvy, typografie, rozhovor
Abstract v angličtině:
Abstract Title of Study: Research for brand identity Fit&Body Thesis Objectives: The main aim of this bachelor thesis is designing a definite sample of brand for studio, which offers massages and activities, wich are destinguished from the competion. Additionaly to that, the bachelor thesis sheds a light on competition analysis, analysis of the brand Fit&Body, conducting interviews with studio's clients, experts on branding and marketing and subsequent implementation of the findings into the process of building the brand based on the conducted research. Methods: In order to be reached the ultimate goal of the bachelor thesis the following methods have been applied: * analysis of competition brands, * analysis of building the brand Fit&Body, * in-depth interviews. Thesis Results: Based on the interviews with clients and the experts, some of the brand features have been changed. The brand name has remained Fit&Body as well as the font. The original slogan „Aby záda nebolela.“ has been replaced by a new one: „Pro zdravá záda.“. And only partially has been modified the logo. Authentic style of the logo remained the same, the red leaf with the sign “krása“ has been removed and signs in the yellow and green leaves have been replaced by words „cvičení“ and „masáže“. In contrast to the original version, the new model of the brand is now referring to the services offered and to focus on the back. Key words: brand identity, logo, slogan, title, color, typography, interview
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Hladišová 5.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Michaela Hladišová 3.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Hladišová 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Hladišová 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Ruda 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Holánek 175 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 153 kB