velikost textu

Místo filantropie v komunitní sociální práci se zaměřením na efektivitu výkonu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Místo filantropie v komunitní sociální práci se zaměřením na efektivitu výkonu
Název v angličtině:
Significance of Philantrophy in community social work focusing on efficiency of performance
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Sittová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Petr Vojtíšek
Oponent:
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Id práce:
191387
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komunitní sociální práce|Filantropie|Společenská odpovědnost|Sociální vyloučení|Efektivita výkonu sociální práce|Kvalita sociálních služeb|Měření společenského dopadu
Klíčová slova v angličtině:
Community Social Work|Philanthropy|Social Responsibility|Social Exclusion|Efficiency of Social Work|Quality of Social Services|Measuring social impact
Abstrakt:
Místo filantropie v komunitní sociální práci se zaměřením na efektivitu výkonu Abstrakt (česky) Cílem této diplomové práce je představení tématu filantropie v komunitní sociální práci. Pozornost je však věnována především pojmu efektivita výkonu sociální práce. Snahou této práce bylo vymezit i pojmy jako je komunitní sociální práce, filantropie, kvalita sociálních služeb a měření společenského dopadu. Hlavním záměrem empirické části práce je explorace otázky, zda je nějaká souvislost mezi efektivitou organizace a její úspěšností. V komerčním sektoru je úspěšnost vnímána jako dlouhodobá stabilita organizace a dlouhodobá prosperita na trhu. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda tento vztah platí i pro neziskový sektor potažmo sociální služby. Zvolenou strategií byl kvalitativní výzkum, sběr dat probíhal pomocí polostrukturovaných individuálních rozhovorů. Hlavním přínosem této práce je zjištění, že výkonností potenciál organizace tvoří především její personální zajištění. Přesněji, čím více kvalitních zaměstnanců organizace zaměstnává, tím větší výkonnosti by měla dosahovat.
Abstract v angličtině:
Significance of Philanthropy in community social work focusing on efficiency of performance Abstract (in English) The aim of this diploma thesis is the presentation of the subject of philanthropy in community social work. Special attention is however paid to the concept of effectivity of performance of social work. It is also endeavoured to delineate the concepts such as community social work, philathropy, quality of social services and measuring social impact. The main purpose of the research part of the thesis is exploration of the question whether there is a connection between effectivity of an organization and its success. In the commercial sector, success is perceived as long-term stability of the organization and its market prosperity. The aim of the research was to find out if this relationship holds true for non-profit sector or social services as well. The chosen strategy was qualitative research. The data collecting was conducted by means of individual semi-structured interviews. The main contribution of the thesis is the finding that the performance capacity of an organization is conditioned primarily by its staffing. More precisely, the more high-quality employes the organization has the higher performace it should achieve.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Sittová 736 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Sittová 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Sittová 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Petr Vojtíšek 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB