velikost textu

Pracovní zátěž a životní spokojenost u zdravotníků (se zaměřením na všeobecné sestry)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovní zátěž a životní spokojenost u zdravotníků (se zaměřením na všeobecné sestry)
Název v angličtině:
Occupational load and life satisfaction of medical staff (focusing on general nurces)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavlína Netíková
Vedoucí:
PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Oponent:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Id práce:
191378
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oddělení|povolání|pracovní zátěž|sestra|stres|životní spokojenost
Klíčová slova v angličtině:
department|life satisfaction|nurse|occupational workload|profession|stress
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na téma pracovní zátěže a životní spokojenosti zdravotnického personálu, konkrétně všeobecných sester. Povolání všeobecné sestry je velice náročné po psychické i fyzické stránce a tato zátěž se může odrazit na jejím zdraví a osobní pohodě, tedy i na životní spokojenosti, která je její kognitivní částí. Cílem teoretické části diplomové práce je zorientovat se v na dané téma zaměřených zdrojích a získané poznatky shrnout do smysluplného celku. V první kapitole se věnuji práci všeobecné sestry, co je její náplní, jaké vzdělání musí sestra absolvovat a jaké osobnostní předpoklady by měla splňovat. Následující kapitoly se již zabývají pracovní zátěží a stresem sester, s nimi spojenými problémy a možnostmi jejich zvládání, a životní spokojeností se souvisejícími koncepty. Cílem praktické části je zmapovat, jak vybrané české všeobecné sestry z lůžkových oddělení skórují v Dotazníku životní spokojenosti a Meisterově dotazníku hodnocení pracovní zátěže, dále prozkoumat závislost těchto výsledků na vybraných faktorech a vzájemné vztahy mezi výsledky. Pozornost je zaměřena na jednotlivá oddělení. Klíčová slova: oddělení, povolání, pracovní zátěž, sestra, stres, životní spokojenost
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this master thesis is focused on occupational workload and life satisfaction of medical staff members, specifically general nurses. Profession of nurse is very physically and mentally demanding and the workload can lead to disturbance of nurse’s health and well-being, thus also life satisfaction, which is a cognitive part of well-being. The aim of the theoretical part of the thesis is to be knowledgeable in thematic literature and summarize gained information into meaningful content. The first chapter is dedicated to the profession of nurse, its content, what education must be completed and what personality assumption should be met. The following chapters are focused on the occupational workload and stress of nurses, connected problems and coping options and also life satisfaction with related concepts is discussed. Aim of the empirical part is to analyse how selected Czech general nurses from inpatient wards scored in the Questionnaire of Life Satisfaction and the Meister’s Questionnaire of Workload Rating, explore dependence of the outcomes on selected factors and causality between the outcomes. Attention has been focused on particular departments. Key words: department, life satisfaction, nurse, occupational workload, profession, stress
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Netíková 1.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavlína Netíková 743 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Netíková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Netíková 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 152 kB