velikost textu

Hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku
Název v angličtině:
Phonetics and Phonology of Czech in Gęsiniec in the Strzelin District
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Gabriela Musilová
Vedoucí:
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.
Id práce:
191363
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Husinec|hláskosloví|Český jazykový atlas
Klíčová slova v angličtině:
Husinec|phonetics and phonology|Czech Language Atlas
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá popisem hláskosloví současného stavu češtiny v Husinci na Střelínsku. Její hlavní částí je analýza hláskoslovných změn v nahrávkách, které byly zpracovány na základě terénního výzkumu v o b c i Gościęcice Dolne na Střelínsku v Polsku. Práce dále obsahuje shrnutí husinecké historie, současný stav Husince a popis dosavadního jazykového bádání v rámci české dialektologie. Praktická část zahrnuje také metodologii výzkumu, popis práce s materiálem a metadata o informátorce. Po analýze následuje srovnání vlastních výsledků s odbornou literaturou. Přílohy tvoří ukázky transkribovaných nahrávek, vzor nevyplněného informovaného souhlasu ke zpracování dat, vzor struktury polořízeného rozhovoru a doplňkového formuláře a obrazová příloha, ke které se odkazuje v práci.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the description of phonetics and phonology of present condition of Czech in Husinec, Strzelin district. Its focal point is an analysis of phonetic and phonological varieties found in records based on field research in the town of Gościęcice Dolne, Strzelin district, Poland. The next parts of the thesis are following: summary of Husinec’s history, current condition of Husinec and description of linguistic research in the area up to now in the field of Czech dialectology. The practical part of the thesis also includes the research methodology, description of working with the materiál and metadata about the informant. There is a comparison of own consequences and consequences in the mentioned literature below the analysis. The appendixes consists of some examples of transcribed records, an unfilled informed consent form, a structure of an interview and its additional form and a picture appendixed mentioned in the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Gabriela Musilová 1.61 MB
Stáhnout Příloha k práci Gabriela Musilová 4.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Gabriela Musilová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Gabriela Musilová 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. 379 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB