velikost textu

Zapojení dětí z dětských domovů do života veřejných knihoven

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zapojení dětí z dětských domovů do života veřejných knihoven
Název v angličtině:
Involving Children from Children's Homes in the Life of Public Libraries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Hrabáková
Vedoucí:
Mgr. Marta Kolárová
Oponent:
PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Id práce:
191356
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spolupráce|veřejná knihovna|dětský domov|výchovné působení
Klíčová slova v angličtině:
Cooperation|public library|children's home|educational educational influence
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje dvěma rozdílným institucím – knihovně a dětskému domovu. Teoretická část je věnována činnostem veřejné knihovny, jejím vnímáním ve společnosti a směry knihovnictví. V problematice týkající se dětského domova je krátce shrnuta ústavní péče, proces přípravy dětí na odchod ze zařízení a možné problémy s ní spojené. Poslední část je věnována spolupráci institucí. V praktické části je proveden kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů s respondenty daných institucí týkajících se jejich možné spolupráce. Na základě analýzy je navrhnut projekt na začlenění dětí z dětského domova do běžného života komunity dané lokality. Klíčová slova Spolupráce, veřejná knihovna, dětský domov, výchovné působení
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with two different institutions – a library and a children's home. The theoretical part describes the activities of the public library and its perception in society. The part related to the children's home briefly summarizes institutional care, the process of preparing children to leave the facility and the possible associated problems. The last part describes the cooperation of these institutions. In the practical part, qualitative research is carried out in the form of semi-structured interviews with respondents from library and children´s house. According to analysis of these interviews, a project is proposed to integrate children from a children's home into the daily life of the community. Keywords Cooperation, public library, children's home, educational educational influence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Hrabáková 918 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Hrabáková 241 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Hrabáková 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Hrabáková 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marta Kolárová 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. 316 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 152 kB