velikost textu

Mediální výchova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální výchova
Název v angličtině:
Media Education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Kateřina Konopková
Vedoucí:
Mgr. Petr Valenta, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D.
Id práce:
191343
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mediální gramotnost|mediální komunikace|mediální obsah|mediální sdělení|mediální výchova|médium|masmédium|průřezové téma|Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání|školní vzdělávací program
Klíčová slova v angličtině:
Media literacy|media communication|media content|media massages|media education|medium|mass media|cross-sectional theme|Framework Educational Program for Basic education|school education program
Abstrakt:
Abstrakt Tématem bakalářské práce je Mediální výchova. Potřeba věnovat se médim jako pedagogickému tématu vychází z faktu, že masová média jsou čím dál tím více součástí každodenní sociální reality dětí, jsou významnou socializační institucí. Cílem práce je popsat jednak teoretický základ z mediálních studií a mediální výchovy v kurikulu, ale také ukázat na potřebu změny v pedagogickém chápání mediální gramotnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část je o médiích obecně, definovány jsou základní pojmy a strategie, se kterými se v mediální výchově pracuje a učitelé by tento základ měli znát. Druhá část popisuje vliv médií na společnost a jedince, především na ty nezletilé. Právě působení médií na děti a mládež bylo prvním, a dnes je jedním z hlavních důvodů, proč byla mediální výchova zařazena do povinného vzdělávání a často je tématem společenských diskuzí. Samotná mediální výchova je tématem části třetí - ta je zaměřena nejen na průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání, ale především na chápání mediální gramotnosti jako kompetence, která nemá být jen základnou pro naši účinnou komunikaci v medializovaném světe, ale je součástí našeho smysluplného bytí ve společnosti od předškolního věku do dospělosti, kdy nám dává možnost společenskou praxi transformovat.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of the bachelor´s work is Media education. The need to pursue media as an educational subject comes out of the fact that mass media is increasingly becoming a part of children´s everyday social reality, it is a significant socialization establishment. The goal of the work is firstly to describe the theoretical basis of media studies and media education in the curriculum, but also to demonstrate the need of shift in the educational understanding of media literacy. The work is divided into three parts. The first part is about media in general, there are basic terms and strategies defined, both of which are used in media education and teachers should be familiar with this basis. The second part describes the effect that media has on society and individuals, mainly on those under age. The first, and today one of the main reasons why media education has been implemented into compulsory education and is often a subject of social discourse is the very effect that media has on children and youth. Media education as such is the topic of the third part - that is focused not only on the section of Media education in compulsory education, but mainly on the understanding of media literacy as a competence, which should not be just the base for our effective communication in mediated environment, but which is also a part of our meaningful being in society from preschool-age to adulthood, when it enables us to transform social experience.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Kateřina Konopková 712 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Kateřina Konopková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Kateřina Konopková 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Valenta, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 273 kB