velikost textu

Subjektivní vnímání času se zaměřením na krátkodobé činnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Subjektivní vnímání času se zaměřením na krátkodobé činnosti
Název v angličtině:
Subjective perception of time focusing on short-term activities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Kafková, B.Sc.
Vedoucí:
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Id práce:
191338
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Subjektivní vnímání času|subjektivní rychlost plynutí času|délka intervalu|regulace emocí|časová perspektiva|prospektivní a retrospektivní odhad|věk.
Klíčová slova v angličtině:
Subjective time perception|subjective passage of time|interval length|emotion regulation|time perspective|prospective and retrospective paradigm|age.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá subjektivním vnímáním času, především přesností odhadu délky časového intervalu, subjektivní rychlostí plynutí času a možnými souvislostmi s časovou perspektivou, mírou potíží v regulaci emocí a věkem. Dále se práce zabývá rozdíly mezi retrospektivním a prospektivním přístupem při odhadu délky intervalu. Výzkum se uskutečnil online, celkem se účastnilo 180 respondentů. Sběr dat proběhl v časovém rozmezí 4 měsíců. Hlavními nástroji byly ZTPI – Zimbardův inventář časové perspektivy a DERS-SF-CZ – česká verze krátké formy škály potíží v regulaci emocí; pro deklaraci subjektivní rychlosti plynutí času byla použita metoda verbálního odhadu. Subjektivní délka intervalu byla zaznamenána po kompletaci přepisu dvou krátkých textů. Výsledky statistické analýzy získaných dat indikovaly statisticky signifikantní vztahy mezi subjektivní rychlostí plynutí času a věkem; mezi mírou potíží v regulaci emocí a subjektivní rychlostí plynutí času. U osob s pozitivní a negativní minulou škálou orientace časové perspektivy výsledky ukázaly signifikantní vztah mezi subjektivní rychlostí času a mírou potíží v regulaci emocí. Výsledky také ukázaly, že při prospektivním i retrospektivním odhadu je délka intervalu nadhodnocována; u prospektivního odhadu je nadhodnocení v průměru větší. Výsledky jsou podkladem k dalším výzkumným studiím. Klíčová slova: Subjektivní vnímání času, subjektivní rychlost plynutí času, délka intervalu, regulace emocí, časová perspektiva, prospektivní a retrospektivní odhad, věk.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis investigates the subjective perception of time, especially the exactness of the interval length estimation, subjective passage of time, in relation to the time perspective, the level of difficulty in emotion regulation and age. Furthermore, the thesis investigates differences in retrospective and prospective paradigm in interval length estimate. Research was conducted online, with a total number of 180 respondents. Data collection had occurred during a 4 month period. Main instruments were the Czech versions of the ZTPI – Zimbardo’s time perspective inventory and the DERS-SF-CZ – Difficulty in emotion regulation scale; moreover, for the declaration of subjective passage of time was employed a method of verbal estimation. Subjective interval length was registered after finishing rewriting of two short texts. The results have showed statistically significant relationships between subjective passage of time and age; between the level of difficulty in emotion regulation and subjective passage of time. Amongst the persons orientated onto positive and negative past, there was found a significant relationship between the subjective passage of time and the difficulty in emotion regulation. Results have also shown that the interval length is overestimated in both, prospective and retrospective estimations, the mean overestimation being higher in the prospective estimation. The results are foundation for further research studies. Keywords: Subjective time perception, subjective passage of time, interval length, emotion regulation, time perspective, prospective and retrospective paradigm, age.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Kafková, B.Sc. 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Kafková, B.Sc. 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Kafková, B.Sc. 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 502 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 152 kB