velikost textu

„Měkká moc“ v boji o hegemonii: Případ Číny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Měkká moc“ v boji o hegemonii: Případ Číny
Název v angličtině:
Soft Power in the Struggle for Hegemony: The Case of China
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavla Cvachovcová
Vedoucí:
prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Oponent:
PhDr. Ondřej Slačálek
Id práce:
191319
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Politologie (CL PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Power Transition Theory|měkká moc|hegemonie|teorie mezinárodních vztahů|status quo|politická moc|globální válka
Klíčová slova v angličtině:
Power Transition Theory|Soft Power|Hegemony|International Relation Theory|Status Quo|Political Power|Global War
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat roli soft power v mezinárodním prostředí z hlediska Power Transition Theory. Ústředním bodem je pozice soft power v konfliktu vzniknuvším v období střídání globální dominance. Hypotéza předpokládá, že v stát v roli vyzyvatele ve 21. století preferuje využití soft power před tradičním válečným konfliktem za účelem změny status quo a dosažení dominance v mezinárodním prostoru. Případem pro aplikaci teze bude zahraniční politika Čínské lidové republiky, která se v střednědobém horizontu jeví jako potenciální vyzyvatel současně dominujících Spojených států amerických.
Abstract v angličtině:
Annotation The goal of the bachelor thesis is to analyse the role of soft power in international environment from the point of view of the Power Transition Theory. The main issue is the position of soft power in the conflict emerging during the period of changing global dominance. Hypothesis assumes the challenger state in 21st century prefers to use soft power means rather than traditional military conflict for the purpose of changing status quo and reaching dominance in international environment. The case for application this proposition will be foreign policy of People’s Republic of China, which seems like a potential challenger to present dominating United States in medium-term horizon.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavla Cvachovcová 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavla Cvachovcová 213 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavla Cvachovcová 211 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Slačálek 371 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 153 kB