velikost textu

„Mít“ nebo „být“ ve výzkumech hodnot společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Mít“ nebo „být“ ve výzkumech hodnot společnosti
Název v angličtině:
"To have" or "to be" in the values studies
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Barbora Vaňková
Vedoucí:
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Mlynář
Id práce:
191306
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie (SG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vlastnický modus|modus bytí|materialismus|analýza|výzkum|proměnná|česká společnost|dotazník|hodnoty|mít|být|orientace
Klíčová slova v angličtině:
“Having” mode|“Being” mode|materialism|analysis|research|variable|Czech society|questionnaire|values|to have|to be|orientation
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce vychází z Frommovy teoretické distinkce mezi modem bytí a vlastnickým modem. Cílem této práce je snaha vyvrátit, nebo potvrdit hypotézu, která říká, že dochází ke zvýšení materiální orientace společnosti, což slovy Fromma znamená upřednostňování vlastnického modu, před modem bytí. Pro vlastnický modus je charakteristická pasivita, autorita, sobectví, touha vlastnit, mít moc, majetek a vysoký status. Modus bytí naopak spolupracuje s aktivitou, solidaritou, svobodou, autonomií a vůlí dávat a sdílet. V rámci teoretické části je pozornost věnována dvěma modům existence a fenoménu hodnot. V empirické části jsou tyto dva rozdílné mody existence analyzovány ve výzkumech hodnot české společnosti pomocí obsahové analýzy, která zkoumá jak české společnosti, tak dotazník. Výsledkem této práce je, že ačkoliv v dotaznících převažují proměnné konstruované skrze vlastnický modus, pro českou společnost jsou zásadnější proměnné modu bytí, které hodnotí jako více důležité. Dochází tedy k jisté nesouhře mezi sociology, jakožto tvůrci dotazníků a českou společností. Zároveň lze z výsledku soudit, že hypotézu o materiálním směřování české společnosti nemůžeme potvrdit, protože ačkoliv analýza proměnných výzkumů hodnot vypovídá o větším zastoupení vlastnického modu, nelze pozorovat žádnou lineární tendenci, která by vypovídala o změně z modu bytí na vlastnický modus. Naopak zde vyvstává otázka, zda příklon k modu bytí u analýzy české společnosti nesvědčí spíše o tezi Ingleharta, podle které byl materialismus překonán postmaterialismem.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is based on Fromm’s theoretical distinction between “being” and “having”. The main aim of this thesis is a quest to disprove or validate a hypothesis which says that the society’s orientation on material possessions is increasing. In Fromm’s words, the preference of “having” surpasses the preference of “being”. “Having” is characterized by passivity, authority, selfishness, the desire to own, to have power, to have a large property and high status. “Being” on the contrary, goes hand in hand with activity, solidarity, freedom, autonomy and with the will to give and share. The theoretical part of the thesis is focused on the two modes of existence and on the phenomenon of values. The above mentioned two modes of existence are examined through a content analysis which studies not only the Czech society but also the questionnaire itself. The result of this thesis is that even though the questionnaires predominately show the variables of “having” mode, the “being” mode variables are the ones which are generally more important for the Czech society. This creates a certain disharmony between sociologists who are the creators of these questionnaires and the Czech society. At the same time, we can judge from the results that the primary hypothesis stating the materialism tendency in the Czech society is impossible to accept. The reason for it is that even though we can observe a bigger representation of “having” mode variables in the analysis of values, we cannot see any linear tendency which would show us the change from the “being” to the “having” mode. In contrast, a question arises whether the shift to the “being” mode in the analysis of the Czech society couldn’t actually be an evidence of the proposition of Inglehart. According to Inglehart, materialism has been overcome by post materialism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Vaňková 1019 kB
Stáhnout Příloha k práci Barbora Vaňková 3.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Vaňková 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Vaňková 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Mlynář 3.81 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 153 kB