velikost textu

Specifické vlastnosti streptomycet izolovaných z lidských tkání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifické vlastnosti streptomycet izolovaných z lidských tkání
Název v angličtině:
Specific features of streptomycetes isolated from human tissues
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anežka Kodatová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Blanka Zikánová
Id práce:
191302
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Streptomyces, hemolýza, symbióza, patogeneze, lidský mikrobiom
Klíčová slova v angličtině:
Streptomyces, haemolysis, symbiosis, pathogenesis, human microbiome
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje aktivitám bakteriálního rodu Streptomyces, a to ve vztahu k rostlinám, živočichům a člověku. Je známa řada symbiotických vztahů streptomycet s rostlinami, existuje ale i patogenní zástupce S. scabies. Jakožto primárně půdní bakterie není jejich asociace s živočichy příliš častá, ale ani výjimečná. Symbiotické vztahy byly pozorovány mimo jiné u několika druhů hmyzu. Streptomycety byly opakovaně izolovány z lidského mikrobiomu, o jejich vlivu na lidské tělo je ale prozatím dostupno minimum informací. Vzhledem k široké produkci sekundárních metabolitů ovlivňujících jiné mikroorganismy lze však předpokládat, že jejich role je nezanedbatelná. Vztah lidských streptomycet a člověka by mohl mít paralelu v jejich symbióze s rostlinami a hmyzem, nelze však vyloučit ani jistý vliv na patogenezi. U testovaných zástupců byla dokázána schopnost beta hemolýzy. Mimo to existují případy závažných onemocnění způsobených streptomycetami. Vedle relativně běžných aktinomycetomů v oblastech Súdánu a Indie byly výjimečně popsány choroby jako zápal plic či absces mozku.
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis focuses on activities of the bacterial genus Streptomyces in relations to plants, animals and human. Many cases of their symbiotic relationships with plants are known, but there is also a common plant pathogen S. scabies. As a primary soil bacteria, their association with animals is infrequent, but not exceptional. Symbiotic relationships have been observed for example in several insect species. Streptomyces have been repeatedly isolated from the human microbiome, however only a little information about their influence on human body is available. Due to the wide production of secondary metabolites affecting other microorganisms, their role can be assumed as significant. The relationship between human Streptomyces and human could have a parallel in the Streptomyces symbiosis with plants and insects, but it can also have certain effects on pathogenesis. The ability of beta haemolysis was demonstrated in tested strains. In addition, there are cases of serious diseases caused by Streptomyces. Next to the relatively common actinomycosis in the regions of Sudan and India, diseases such as pneumonia or abscess were reported.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Kodatová 2.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Kodatová 281 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Kodatová 275 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D. 771 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Blanka Zikánová 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 154 kB