velikost textu

Pádové a pomocné partikule v dialektu provincie Kjongsang

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pádové a pomocné partikule v dialektu provincie Kjongsang
Název v angličtině:
Case particles and auxiliary particles in the Gyeongsang dialect
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Kadoríková
Vedoucí:
Mgr. Vladislava Mazaná
Oponent:
PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.
Id práce:
191290
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Korea|korejský jazyk|dialektologie|dialekt Kjongsang|dialekt|gramatika|pádové partikule|pomocné partikule
Klíčová slova v angličtině:
Korea|Korean language|dialectology|Gyeongsang dialect|dialect|grammar|case particle|auxiliary particles
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá popisem pádových a pomocných partikulí užívaných mluvčími dialektu provincie Kjŏngsang v kontrastu k pádovým a pomocným partikulím standardní korejštiny majících stejnou funkci. Je zde užívána metoda deskriptivní analýzy. U jednotlivých tvarů partikulí je rozebráno, za které hlásky či slovní druhy se pojí, proces jejich vzniku, oblast a frekvence jejich realizace nebo věková skupina mluvčích. Na příkladových větách čerpaných zejména ze Souhrnu korejské ústní literatury a výzkumů konaných Národním ústavem korejského jazyka tato práce názorně ukazuje užití těchto partikulí. V próze a filmové či seriálové tvorbě se nepodařilo téměř žádné příklady užití partikulí typických pro tento dialekt najít. Pádové partikule jsou zde děleny na nominativní, akuzativní, genitivní, dativní, lokativní, instrumentální, vokativní a spojovací. Deskribované pomocné partikule označují srovnání, téma/kontrast, zdůraznění, rovnost/vyváženost a další. Určitý počet partikulí zachovává do jisté míry svůj původní tvar, který sahá do středověké korejštiny, či do starší doby. Na vzniku tvarů se často podílel vliv dialektů sousedních provincií, ale i některých provincií geograficky vzdálených (např. jukčinský dialekt). Okolnosti vzniku však nejsou vždy jednoznačné. Tato práce přináší i několik dosud nepopisovaných partikulí, jako je -꺼점 - kkŏdžŏm. Věk mluvčích dialektu užívajících tyto partikule se ukázal být převážně velmi vysoký. Mladší generace používá zejména spisovné tvary partikulí a lze tak vidět, že frekvence realizace partikulí typických pro tento dialekt postupně klesá. Klíčová slova pádové partikule, pomocné partikule, dialekt provincie Kjŏngsang, korejské dialekty
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the description of the case particles and auxiliary particles used by the speakers of Gyeongsang dialect in contrast to the case particles and auxiliary particles of standard Korean which have the same function. Descriptive analysis is used here. The particular types of particles are examined in terms of the phones or parts of speech to which they connect, the process of their formation, the area and frequency of their realization, or the age group of the speakers who use them. In the example sentences drawn mainly from the Summary of Korean Oral Literature and research papers published by the National Institute of Korean Language, this work demonstrates the use of these particles. In prose and film or serial production, almost no examples of the use of particles typical of this dialect have been found. The case particles are divided into nominative, accusative, genitive, dative, locative, instrumental, vocative and conjunctional particles. The auxiliary particles which are being described here indicate the comparison, subject/contrast, emphasis, equality/balance, and more. A certain number of particlespreserve to a certain extent its original form, dating back to medieval Korean or even earlier. Not only the dialects of neighboring provinces, but also dialects of some provinces geographically distant (eg. the Jukchin dialect), often influenced the formation of their forms. Circumstances of their formation are often ambiguous. This work brings several previously unpublished particles such as -꺼점 -kkeojeom. The age of the dialect speakers using these particles proved to be predominantly very high. The younger generations prefer using the standard forms of these particles, and it shows that the frequency of realization of the particles typical of this dialect gradually decreases. Key words case particles, auxiliary particles, the Gyeongsang dialect, Korean dialects
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Kadoríková 2.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Kadoríková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Kadoríková 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vladislava Mazaná 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. 784 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB