text size

Specifika komunikace italských mluvčích na sociálních sítích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Specifika komunikace italských mluvčích na sociálních sítích
Titile (in english):
Specific features of Italian speakers' communication in social networks
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jana Stuláková
Supervisor:
PhDr. Zora Obstová, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Marta Argalášová
Thesis Id:
191261
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Romance Studies (21-URS)
Study programm:
Philology (B7310)
Study branch:
Italianistic (ITA)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
18/06/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
sociální sítě|Facebook|neformální komunikace|Italština
Keywords:
social networks|Facebook|informal communication|Italian
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá specifiky komunikace italských rodilých mluvčích v rámci jejich písemného projevu na sociálních sítích. V teoretické části této práce budou nejprve definovány některé pojmy související s tématem on-line komunikace, jako například virtuální komunita či instant messaging. Dále se pokusím definovat pojem sociální síť. Stěžejní náplní této části však budou hlavní rysy komunikace na sociálních sítích, například z hlediska mluvenosti a psanosti nebo otázky výrazové ekonomie. V praktické části práce se nejprve zaměřím na ortografické a fonetické změny týkající se tohoto typu komunikace v italštině a následně mne budou zajímat morfologická a syntaktická specifika způsobu vyjadřování vybraných uživatelů Facebooku. Klíčovou podkapitolou této části je charakteristika daného lexika, například z hlediska zkracování výrazů či změn v diakritice a interpunkci. Zajímat mne bude rovněž užití anglicismů či emotikonů. Na závěr se pokusím porovnat zkoumaný jev se situací v portugalském jazyce.
Abstract:
Abstract This bachelor thesis deals with communication of Italian native speakers on social networks and its specific features. The theoretical part will give a definition to some terms related to on-line communication, as for example the virtual community or instant messaging. Subsequently I will try to define the term social network. The key element of this part is a sub-chapter focused on main characteristics of the communication on social networks. Besides other points I will concentrate on the reciprocal influence between the written and spoken communication and the economy of expressions. The practical part initially describes some orthographical and phonetic changes within this type of communication in Italian. After this subject the morphological and syntactical specifics of the way of expressing of selected Facebook users will be analysed. The crucial part is the characteristic of vocabulary, for instance in terms of shortened expressions or changes in diacritics and punctuation. Using Anglicisms and emoticons will also be dealed. In closing a brief comparison with the same phenomenon in Portuguese will be provided.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jana Stuláková 2.04 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Jana Stuláková 698 kB
Download Abstract in czech Bc. Jana Stuláková 252 kB
Download Abstract in english Bc. Jana Stuláková 416 kB
Download Supervisor's review PhDr. Zora Obstová, Ph.D. 679 kB
Download Opponent's review JUDr. Marta Argalášová 203 kB
Download Defence's report doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 152 kB