velikost textu

Orientační schéma NAHOŘE – DOLE a jeho uplatnění v české somatické frazeologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Orientační schéma NAHOŘE – DOLE a jeho uplatnění v české somatické frazeologii
Název v angličtině:
UP – DOWN Orientational Schema and Its Manifestation in the Czech Somatic Frazeology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Prokopová
Vedoucí:
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Id práce:
191259
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kognitivní lingvistika|představová schémata|nahoře – dole|jazykový obraz světa|tělesnost|somatická frazeologie|hodnocení
Klíčová slova v angličtině:
Cognitive Linguistics|image schemas|up – down|linguistic worldview|embodiment|somatic phraseology|axiology
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se v kontextu kognitivní lingvistiky zabývá orientačním schématem NAHOŘE – DOLE/ NAHORU – DOLŮ a jeho uplatněním v české somatické frazeologii. Po teoretickém úvodu, kde je pojednáno o tomto schématu v kontextu polské a americké kognitivní lingvistiky, se práce ve výzkumné části věnuje analýze frazeologických jednotek. Dále je ověřováno tvrzení, které vychází z amerického i polského pojetí představových schémat, že NAHOŘE/ NAHORU je POZITIVNÍ a DOLE/ DOLŮ je NEGATIVNÍ. V práci je pozornost věnována frekvenci výskytů názvů jednotlivých částí těla, které dané schéma reprezentují. Předpokladem je, že NAHORU/ NAHOŘE bude reprezentováno somatismem HLAVA, jakožto nejvyšším bodem lidského těla.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor's thesis focuses on the UP - DOWN orientational scheme and its manifestation in the Czech somatic phraseology. After a theoretical introduction focused on the Polish and American conception of Cognitive Linguistics, the research part deals with the analysis of the phraseological units. Is checking whether UP/ TOP is POSITIVE and DOWN/ DOWN is negative. Attention is paid to the frequency of occurrences of the names of the individual parts of the body represented by the scheme. The assumption is that the UP/ TOP will be represented by the somatisms HEAD as the highest point of the human body.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Prokopová 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Prokopová 352 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Prokopová 347 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 110 kB