velikost textu

Časopis Religion und Priester. Pokus o analýzu publicistického diskursu katolických teologů v době josefínských reforem.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Časopis Religion und Priester. Pokus o analýzu publicistického diskursu katolických teologů v době josefínských reforem.
Název v angličtině:
The Journal Religion und Priester. An Effort to Analyse the Publicistic Discourse of Catholic Theologians during the Reforms of Josephinism.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vít Pěček
Vedoucí:
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Id práce:
191232
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
časopis Religion und Priester|publicistika|osvícenství|katolická teologie|josefinismus|1782–1784|celibát|řeholní život|liturgie|ekumenismus|polemika|Praha|Vídeň
Klíčová slova v angličtině:
the Journal Religion und Priester|Publicistic|Enlightenment|Catholic Theology|Josephinism|1782–1784|Celibacy|Monastic Life|Liturgy|Ecumenism|Polemic|Prague|Vienna
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Bakalářská práce pojednává o časopise Religion und Priester, jenž vycházel v letech 1782– 1784 v Praze a poté ve Vídni. Toto periodikum bylo pravděpodobně prvním náboženským časopisem v českých zemích, nebylo ovšem ortodoxním katolickým časopisem. Práce se nejprve soustředí na vnější charakteristiku časopisu a následně se snaží rozřešit složitou otázku autorství časopisu v jeho první fázi. Prostor je věnován také hlavnímu redaktorovi časopisu Franzi Xaveru Huberovi, osobnosti s velmi zajímavými osudy. Jádrem práce je rozbor náboženského myšlení v Religion und Priester, které je mocně ovlivněno osvícenstvím a josefinismem. Cílem autorů je „očista“ náboženství, především katolického, „osvícení“ lidu a sjednocení křesťanských vyznání. Vedle toho kritizují například řeholní život, celibát, papežství a požadují jiné zásadní změny v katolické církvi. Další kapitola potom popisuje nepočetné ohlasy týkající se sledovaného periodika. Na závěr uvažuje autor o důležitých tendencích v časopise – „naturalismu“, etatismu či „sekundárním křesťanství“.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The Bachelor thesis deals with the journal Religion und Priester, which was published between 1782 and 1784 in Prague and then in Vienna. This periodical was probably the first religious journal in the lands of the Crown of Bohemia, however, it was not an orthodox Catholic journal. The work concentrates at first on external characterization, subsequently it tries to solve the complicated question of the authorship of the journal during its first phase. Space is also dedicated to Franz Xaver Huber, the main editor and the personality with the very interesting life career. The core of the thesis consists in the analysis of the religious thought in the Religion und Priester, which was powerfully influenced by the Enlightenment and Josephinism. The goal of the authors was the cleansing of the religion, mainly the Catholic, the „enlightenment“ of the people and the unification of Christian denominations. Besides that, they criticize the monastic life, celibacy, or papacy, and they demand some other principal changes in the Catholic Church. The next chapter describes a few contemporary reflexions concerning the analysed periodical. At the end the author speculates about the main tendencies in the journal – about the “naturalism”, etatism, or “secondary Christianity”. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vít Pěček 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vít Pěček 399 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vít Pěček 504 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. 664 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Vít Pěček 557 kB