velikost textu

Semináře Václava Klause jako součást myšlenkového světa pozdního socialismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Semináře Václava Klause jako součást myšlenkového světa pozdního socialismu
Název v angličtině:
Václav Klaus Seminars as a Part of the Late Socialist World of meaning
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michael Durčák
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vítězslav Sommer
Id práce:
191214
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pozdní socialismus|ekonomické myšlení|neoliberalismus
Klíčová slova v angličtině:
late socialism|economic thought|neoliberalism
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je podrobně zmapovat semináře pořádané pobočkou Československé vědecko- technické společnosti Státní banky československé v Praze, jež v letech 1979 až 1986 vedl Václav Klaus. Členové semináře každého půl roku vydávali sborník s názvem Ekonomické modelování, který obsahoval písemnou verzi přednesených referátů a v pozdějších ročnících také polemiku mezi jednotlivými autory. Úvod ke každému sborníku psal Václav Klaus. S postupem let začal věhlas semináře a náklad Ekonomického modelování stoupat, takže se semináře dostaly v roce 1984 do hledáčku StB, jež na Klause začala vést spis s krycím názvem Akce Kluk. V roce 1986 také StB zamezila pořádání dalších seminářů. Výše zmíněný seminář zatím nebyl v historiografii zpracován, především z důvodu špatné dostupnosti sborníků. Práce se zabývá jak samotným obsahem seminářů zachycených v Ekonomickém modelování, tak sledováním setkání ze strany StB. Výsledkem je pohled na dosud neobjasněnou problematiku myšlenkového světa části akademických elit v rámci pozdního socialismu, který je o to zajímavější, že velká část účastníků semináře byla po sametové revoluce katapultována do vrcholné politiky a hrála klíčovou roli v rámci porevoluční ekonomické transformace. Práce se však nebude zabývat aplikací myšlenek probíraných na semináři v rámci ekonomické transformace v 90. letech.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of my thesis is to closely examine the world of thought in seminars organized by a branch of Československá vědecko-technická společnost Státní banky československé v Praze (Czechoslovak Scientific and Technical Society of State Bank in Prague) which were led by Václav Klaus in the years of 1979–1986. The members of the seminars were publishing their papers semiannually in collections named Ekonomické modelování (Economic Modeling). These consisted of written versions of presentations and in later years also of the polemics among the authors. The foreword to each collection was written by Václav Klaus himself. Over the years, the fame of the seminars and number of copies of Ekonomické modelování has began to rise, so the whole event received to the attention of StB in 1984. The Secret police then kept a file on Václav Klaus named Akce Kluk and in 1986 prevented Klaus from organising more seminars because of their right-wing orientation. The above-mentioned seminars have not yet been the point of interest in historiography, mainly due to the poor accessibility of the collections. The thesis will deal with the content of the seminars themselves captured in Ekonomické modelování and also with the monitoring of the meetings by the secret police. The result is a perspective on the unresearched issue of the world of ideas of the academic elites in the late socialism, which is all the more interesting because of the fact that a large part of the participants of the seminars were catapulted into high level of politics after the Velvet Revolution and played a key role in the economic transformation of Czechoslovakia in the 1990s. However, the thesis will not deal with the application of the ideas discussed at the seminars in the context of economic transformation in the 1990s.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michael Durčák 3.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michael Durčák 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michael Durčák 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. 416 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vítězslav Sommer 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 152 kB