velikost textu

Die Maschine im Frühwerk Ernst Jüngers

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Die Maschine im Frühwerk Ernst Jüngers
Název v češtině:
Stroj v raném díle Ernsta Jüngera
Název v angličtině:
The Machine in the early works of Ernst Jünger
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Václav Miller
Vedoucí:
PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Oponent:
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Id práce:
191194
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Německý jazyk a literatura (NEJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Ernst Jünger|Maschine|Technik|Stroj|Technika
Klíčová slova v angličtině:
Ernst Jünger|Machine|Technology
Abstrakt:
Abstrakt Předložená práce se zabývá pojetím stroje v díle německého spisovatele Ernsta Jüngera (1895-1998). Analyzovány jsou jak autorovy myšlenky týkající se stroje a techniky vyjádřené v esejích, tak způsob, jakým Ernst Jünger ve svých beletristických dílech stroj zobrazuje. Zohledněna je z důvodu značného rozsahu autorova díla pouze fáze jeho rané tvorby, začínající roku 1918 návratem z fronty a končící ve specifické perspektivě zvoleného tématu vydáním eseje Dělník (1932) a následným nástupem nacismu k moci. Zmíněný esej tvoří spolu s kratším spisem Totální Mobilizace (1930) z hlediska pojetí techniky samostatnou kapitolu autorovy tvorby a je mu proto v práci věnován odpovídající prostor. Dřívější spisovatelovy myšlenky jsou pozorovány do značné míry s ohledem na tento pozdější vývoj. V závěrečné kapitole je naznačeno, jak se struktura autorovy frontové zkušenosti zrcadlí v některých jeho myšlenkách, které se týkají problému moderní techniky.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the concept of the machine in the works of the German writer Ernst Jünger (1895-1998). It analyses the author's opinions about the machine and technology expressed in his essays, as well as the way how Ernst Jünger depicts the machine in his war memoirs. Due to the considerable amount of the author's publications, only his early work is taken into consideration. This creative period begins 1918 with Jüngers return from the front-line service and ends, from the specific perspective of the chosen subject, 1932 with the publication of the essay The Worker. The mentioned essay represents together with a shorter paper titled Total Mobilization (1930) a separate chapter in the author's understanding of technology and is therefore given adequate space in the present thesis. The writer's concepts of machine and technology, which have been published prior to the Worker, are largely observed in the light of this later development of his ideas. In the final chapter it is attempted to show how the structure of the author's front-line experience is reflected in some of his ideas concerning the problem of modern technology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Miller 815 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Miller 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Miller 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Starý, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Manfred Weinberg 153 kB