velikost textu

Problematické aspekty vybraných exekučních titulů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematické aspekty vybraných exekučních titulů
Název v angličtině:
Problematic aspects of selected executive titles
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Nikol Bosáková
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
191191
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Exekuce, exekuční titul, rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
Klíčová slova v angličtině:
Execution (seizure), writ of execution, arbitration award, notarial record with permission for enforceability, enforceable registration with permission for enforceability
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematickými aspekty u vybraných exekučních titulů, se kterými jsem se setkala při výkonu své funkce asistenta soudce u Okresního soudu v Ostravě. Výběr exekučních titulů byl čistě subjektivní. Cílem bylo tedy poskytnout ucelený a všestranný pohled na problematiku exekučních titulů, jak z hlediska teoretického, tak z hlediska praktického. V rámci určeného rozsahu rigorózní práce jsem koncepci této práce pojala tak, že jsem se nejprve pokusila vymezit samotný pojem exekucí, exekučních titulů a jejich materiální a formální vykonatelnost. Po úvodní první kapitole následuje ústřední část práce, kde jsem se snažila analyzovat jednotlivé typy exekučních titulů, a to notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti a rozhodčí nález. Domnívám se, že v současné době je stále poměrně často využíván institut rozhodčího řízení ve společnosti. Této kapitole je proto věnována největší část práce, neboť se vývojem právní úpravy objevily zcela závažné procesněprávní nedostatky v aplikační praxi. Práce se rovněž snaží analyzovat nedostatky právní úpravy u vybraných exekučních titulů a konfrontovat je s rozhodovací činností soudů. Závěrečná část práce se věnuje zejména vlastními úvahami a závěry, ke kterým jsem v průběhu psaní textu dospěla, přičemž nutno zmínit, že mé úvahy de lege ferenda jsou pouze na úrovni čistě teoretické. V intencích zvoleného tématu jsem vycházela jednak ze samotných textů zákonů, odborných článků a publikací. Zvláštní důraz byl kladen na vybranou judikaturu tuzemských soudů a judikaturu Soudního dvora Evropské unie, přičemž důležitost soudní judikatury považuji v této práci za zcela nezpochybnitelnou. V souvislosti s legislativním vývojem exekučného poriadku na Slovensku jsem považovala za nezbytné poukázat i na vzniklé otázky vyskytující se u exekučních titulů. Doufám, že předkládaná práce dá podnět k diskuzi, která v konečném důsledku upevní důležitost a neodvratitelnost této matérie. Klíčová slova Exekuce, exekuční titul, rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorous thesis deals with the problematic aspects of selected executive titles I came across in the performance of my office as an assistant judge at the District Court in Ostrava. The choice of enforcement titles was purely subjective. The aim was therefore to provide a comprehensive and versatile view of issues of enforcement titles, both from theoretical and practical points of view. Within the specified scope of the thesis, I came up with the concept of this thesis by trying to define the very concept of execution (seizure), writ of execution, and their material and formal enforceability. After the introductory first chapter, the central part of the thesis follows, where I tried to analyse the individual types of execution titles, namely a notarial record with permission for enforceability, a writ of execution with permission for enforceability, and arbitration. I believe that at the present time, the Institute of Arbitration is still relatively often used in society. This chapter is devoted to the largest part of the work, as the development of the legal regulation revealed quite serious procedural and legal deficiencies in application practice. The thesis also seeks to analyse shortcomings in the legal regulation of selected writs of execution, and to confront them with the decision-making activities of the courts. The final part of the thesis is devoted mainly to my own considerations and to the conclusions I reached during the writing of the text, it being worth mentioning that my de lege ferenda considerations are purely theoretical. The intentions of the chosen topic were based on the texts of laws, professional articles, and publications themselves. Particular emphasis was placed on selected case law of domestic courts and the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union, with the importance of judicial case law being considered to be absolutely indisputable in this work. In connection with the legislative development of enforcement order in Slovakia, I considered it necessary to point out the issues raised in the writs of execution. I hope that the work presented will give rise to a discussion that will eventually strengthen the importance and inevitability of this matrix. Key words Execution (seizure), writ of execution, arbitration award, notarial record with permission for enforceability, enforceable registration with permission for enforceability
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Nikol Bosáková 926 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Nikol Bosáková 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Nikol Bosáková 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB