text size

Ekonomická analýza činnosti vybraných bánk v Československu počas Veľkej hospodárskej krízy (1929 – 1933)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Ekonomická analýza činnosti vybraných bánk v Československu počas Veľkej hospodárskej krízy (1929 – 1933)
Title (in czech):
Ekonomická analýza činnosti vybraných bank v době velké hospodářské krize (1929 – 1933)
Titile (in english):
Economic Analysis of the Business Activity of the Selected Banks in Czechoslovakia during the Great Depression (1929-33)
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Diana Bosáková
Supervisor:
Ing. Antonie Doležalová
Opponent:
Ing. Hana Moravcová
Thesis Id:
191178
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics (B6201)
Study branch:
Economics and Finance (EF)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/06/2019
Defence result:
Very good (C)
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
Československo 1918-1939; velká hospodářská krize
Keywords:
Czechoslovakia 1918-1939; Great Depression
Abstract (in czech):
Abstrakt Táto práca sa zaoberá analýzou ekonomickej situácie vybraných piatich československých bánk: Živnostenskej banky, Tatra banky, Anglo-československej banky, Banky československých légií a Agrárnej banky počas Veľkej hospodárskej krízy. Prostredníctvom dostupných dát z rokov 1922 – 1938 je preukázaný vývoj správania a efektivity bánk v období pred krízou a počas nej. Cieľom tejto práce je priblížiť situáciu bánk pred nástupom hospodárskej krízy a identifikovať správanie manažmentu bánk počas krízy pomocou štyroch finančných ukazovateľov. Finančné ukazovatele skúmajú rentabilitu, likviditu a solventnosť bánk. Z výsledkov práce vyplynulo, že banky sa správali neefektívne už pred krízou, čo mu nasvedčujú nízke hodnoty ukazovateľov rentability vlastného kapitálu a aktív. Pomerový ukazovateľ úverov voči vkladom vplyvom krízy poklesol takmer u všetkých bánk, avšak poukazuje na neefektívne správanie niektorých československých bánk v rámci nízkeho poskytovania úverov už pred krízou. Hoci ani jedna z československých bánk počas krízy neskrachovala, táto práca poukazuje na neefektívne správanie manažmentu bánk, ktorý sa vo veľkej miere spoliehal na pomoc od štátu
Abstract:
Abstract This thesis deals with the analysis of the economic situation of selected five Czechoslovak banks: Živnostenská banka, Tatra banka, Anglo-československá banka, Banka Československých legií and Agrárna banka during the Great Depression. Through the available data from 1922 – 1938, the development of the behavior and efficiency of banks in the pre-crisis and during the period is proven. The aim of this work is to describe the situation of banks before the onset of the economic crisis and to identify the behavior of bank management during the Great Depression using four financial indicators. Financial indicators examine the profitability, liquidity and solvency of banks. The results of the work showed that banks behaved inefficiently already before the crisis, which is indicated by low values of return on equity and assets. The ratio of loans to deposits due to the crisis has fallen in almost all banks, but points to the inefficient behavior of some of the Czechoslovak banks as part of low lending before the crisis. Although none of the Czechoslovak banks collapsed during the crisis, this thesis points to the inefficient behavior of bank management, which relied heavily on state aid.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Diana Bosáková 1.01 MB
Download Abstract in czech Bc. Diana Bosáková 86 kB
Download Abstract in english Bc. Diana Bosáková 85 kB
Download Supervisor's review Ing. Antonie Doležalová 186 kB
Download Opponent's review Ing. Hana Moravcová 247 kB
Download Defence's report PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 153 kB