velikost textu

Изображение нереального в творчестве братьев Стругацких.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Изображение нереального в творчестве братьев Стругацких.
Název v češtině:
Zobrazení nereálného ve tvorbě bratrů Strugackých.
Název v angličtině:
The portrayal of the unreal in Strugatsky brothers’ novels.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anton Romanenko
Vedoucí:
Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.
Id práce:
191175
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Ruský jazyk a literatura (RJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Ruština
Klíčová slova:
русская литература|XX век|фантастическая литература|научная фантастика|браться Стругацкие|когнитивная лингвистика|литературная теория|Ruská litaratura|20 století|bratři Strugačtí|kognitivní lingvistika|fantastická literatura|vědeckofantastická literatura|literární teorie
Klíčová slova v angličtině:
Russian literature|XX century|science fiction|Strugatsky brothers|cognitive linguistics|literary theory
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se snaží popsat způsoby, pomocí kterých bratři Strugačtí zobrazují "nereálné" (tj. takové jevy, které jsou nadpřirozené a neexistují v současném světě) ve své knize "Les" (Улитка на склоне). Cílem práce je zjistit, jaké lingvistické prostředky a postupy používají bratři Strugačtí pro vytvoření obrazů nereálného. Tato práce se opírá o teoretický postupy kognitivní lingvistiky. Tento směr lingvistického bádání klade důraz na vzájemnou propojenost zkušenosti existence mluvčího v času a prostoru a jeho lingvistického chování. Fantastické jevy avšak neexistují v současném světě, jsou představitelné jenom v jazyce. Proto je zajímavá otázka, jak bratři Strugačtí popisují fantastické jevy a jaký epistemologický význam takové popisy mohou mít.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis seeks to describe the ways in which the Strugatsky brothers depict the unreal (that is the supernatural, non-existent phenomena) in their 1968 novel Snail on the Slope (Улитка на склоне). The primary purpose of the thesis is to find out what linguistic means and devices are used to create an image of the unreal. The thesis is based on the theoretical framework of cognitive linguistics. This field of linguistic research puts an emphasis on an idea that the speaker’s experience of being in space and time is interconnected with one’s linguistic behavior. It is characteristic of language, however, that it can depict the unreal and describe what does not exist in the empirical reality. From that perspective, the questions of how the Strugatsky brothers portray the unreal non-existent phenomena and what epistemological meaning such portrayal may have appears to be of particular importance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anton Romanenko 721 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anton Romanenko 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anton Romanenko 131 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB