velikost textu

Pojetí pohřbu v hinduismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí pohřbu v hinduismu
Název v angličtině:
The Interpretation of Funeral in Hinduism
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Beranová
Vedoucí:
PhDr. Zdeněk Štipl
Oponent:
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Id práce:
191147
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (B6101)
Obor studia:
Religionistika (RL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pohřební rituál|smrt|oběť|Váránasí|hinduismus|kremace|kosmologie
Klíčová slova v angličtině:
funeral rite|death|sacrifice|Varanasi|hinduism|cremation|cosmology
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá způsoby, jakými lze podle Jonathana Parryho interpretovat hinduistický pohřeb. Zejména zde bude přiblíženo Parryho pojetí hinduistického pohřbu jako poslední oběti zesnulého a obnovy života v souvislosti s hinduistickou kosmologií (homologie těla a kosmu). Tyto interpretace budou následně potvrzeny či vyvráceny pomocí Garudapurány, jednoho z nejdůležitějších hinduistických náboženských textů zabývajících se pohřebním rituálem a smrtí. Parryho interpretace se vztahují k pohřbu ve Váránasí, které je v kontextu hinduistické smrti naprosto specifickým místem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This Bachelor thesis deals with ways, which it is possible to interpret Hindu funeral rite by Jonathan Parry. Primarily there will be introduce Parry′s interpretations of Hindu funeral like a last sacrifice of deceased and renewal of life in connection with the Hindu cosmology (homology of body and cosmos). Consequently will be these interpretations confirm or disconfirm by Garudapurana, one of the most Hindu sacred text concerned with funeral rite and death. Parry′s interpretations relate to funeral in Varanasi which is very specific place of Hindu death. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Beranová 1009 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Beranová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Beranová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zdeněk Štipl 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 152 kB